close

หน้าแรก

menu
search

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

schedule
share

แชร์

          ปัจจุบันอัตราผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อปี 2565 มีข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุได้บันทึกสถิติ ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปมีจำนวน 12,698,362 คิดเป็น 19.21% ของประชากรทั้งหมด 66,090,475 คน  ในจำนวนผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคนนี้ แบ่งเป็นชาย 5,622,074 คน หญิง 7,076,288 คน โดยกลุ่มที่มากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งคือกลุ่มอายุ 60-69 ปี ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”

 

          แน่นอนว่าผู้สูงอายุนั้นจะมาพร้อมกับความเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม จึงต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นในหลายด้าน บางทีคนในครอบครัว อาจจะไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานหาเงิน ทำให้บางทีผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวที่บ้าน จึงเป็นโจทย์ใหญ่ให้กับสังคมว่าจะช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

          ทีมงาน นิตยสารผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เข้าร่วมศึกษา STRONG MODEL ภายใต้การบริหารของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นำโดย นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ได้เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองยี่โถ ได้เตรียมการด้านการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุจะจัดแบบครั้งคราวไม่ได้ ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องการการดูแลทั้งในครอบครัวและชุมชน ผมจึงมีแนวคิดในการบูรณาการบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนสามารถพัฒนาและให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ทุกปัญหาที่ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          STRONG MODEL ประกอบไปด้วย S-Socialization มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคน T – Treatment มีการบำบัดที่ดี R – Recreation มีกิจกรรมนันทนาการ O-Opportunity มีโอกาสในการเรียนรู้และมีประโยชน์เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม N-Nutrition มีการดูแลอาหารและด้านโภชนาการ และ G-Group มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดูแลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ STRONG ความถึงผู้สูงวัย หัวใจสตรอง ที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความสามารถทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับการจัดบริการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตราฐาน มีประสิทธิภาพทัดเทียมในระดับสากล ให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขีดความสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม สิ่งนี้จึงเป็นการริเริ่มจากแนวคิดที่จะขยายผลความสำเร็จจากบทเรียน STRONG MODEL ไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          การจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เน้นการพัฒนาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง กลุ่มภาวะพึ่งพิง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมไปถึงให้การดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้เจาะลงที่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ปรารถให้คนทุกวัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านผ่านแนวคิด STRONG MODEL โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักบริบาล ตลอดจนอาสาสมัครที่ทุ่มเทกำลังในการดูแลผู้สูงอายุ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ปัจจุบันนี้ การบูรณาการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่จัดได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้มาเรียนรู้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แห่งหนึ่งของประเทศไทย นั่นคือ ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการถึง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านฟ้ารังสิต , ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมย์ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านสถาพร โดยมีบริการรถรับส่งถึงบ้าน มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น สันทนาการต่าง ๆ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะอายุ มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแล กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการประเมินโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือหากมีอายุที่น้อยกว่า 60 ปี ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางกิจวัตรประจำวัน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มีปัญหาเรื่องความจำ ภาวะสมองเสื่อม ไม่มีอาการทางจิต ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีภาวะป่วยเฉียบพลันหรือป่วยระยะสุดท้าย

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านฟ้ารังสิต)

 

          โดยที่แรกที่เราจะแนะนำคือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านฟ้ารังสิต ศูนย์ชุมชนเพื่อคนทุกวัยบ้านฟ้ารังสิต ถือเป็นที่แรกที่ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ต้นแบบในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยแต่ละวันมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเต้นบาสโลบ ไลน์แดนซ์ โยคะ รำไทย ออกกำลังกายในน้ำ พิลาทิส ไทเก๊ก ตลอดจนการสอนภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ลักษณะเด่นของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านฟ้ารังสิตมีกิจกรรมเด่น นั่นคือ ไลน์แดนซ์ ที่มีจังหวะสนุกสนานรวดเร็วเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในการแสดงโชว์ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เรียกได้ว่าเป็นสีสันของศูนย์ และเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิก ซึ่งไลน์แดนซ์เป็นการผสมผสานการเต้นแอโรบิก ที่นิยมนำมาเป็นกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากสามารถลดปัญหาการเต้นแอโรบิกที่มีจังหวะเร็ว และเปลี่ยนท่าบ่อย อีกทั้งยังลดปัญหาการเต้นลีลาศที่ต้องอาศัยคู่เต้น ซึ่งการเต้นไลน์แดนซ์นี้ จะช่วยบำรุงสมองจากการจดจำไลน์เต้นของการขยับ และการเต้นเข้าจังหวะซึ่งเท่ากับการถอยห่างจากโรคอัลไซเมอร์ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความคล่องตัว รู้สึกกระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวามากขึ้น เรียกได้ว่า เป็นศูนย์เริ่มต้นของคนทุกวัย โดยแรกเริ่มนั้น นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  นายกเทศมนตรีบึงยี่โถ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ว่าต้องการทำกิจกรรมอะไรบ้าง จากนั้นทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ติดต่อขอเช่าสถานที่ของสโมสรภายในหมู่บ้าน ทำเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจุบันบ้านฟ้ารังสิต มีคนเข้ามาศึกษาดูงาน และมีสมาชิกประมาณ 2,000 กว่าคน ในแต่ละวันมีผู้สูงอายุมาใช้บริการประมาณ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมย์)

 

ศูนย์แห่งที่ 2  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมย์ ศูนย์การเรียนรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ

 

          หมู่บ้านปิยวรารมย์ เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแห่งที่ 2 บรรยากาศของหมู่บ้านปิยวรารมย์ มีพื้นที่รายล้อมไปด้วยสนามหญ้าและต้นไม้นานาพรรณ ร่มรื่น เงียบสงบ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โยคะ บาสโลบ ออกกำลังกายในน้ำ แอโรบิก ฝึกอาชีพ เปตอง ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมให้มีความหลากหลายและมีประโยชน์นั่นเอง

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ศูนย์ฯ หมู่บ้านปิยวรารมย์ ที่เป็นจุดเด่น คือ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียง มีการปลูกผักกินเอง ซึ่งสมาชิกสามารถเก็บไปรับประทานและแจกจ่ายได้ มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้สูงอายุติดสังคม ไม่ติดบ้าน ต้องการมาพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ทำให้อารมณ์ดี มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง นอกจากนี้ ภายในศูนย์ได้มีการคิดต่อยอดให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และเป็นที่น่าสนใจของผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯนั่นคือ กิจกรรม ฒ.เฒ่าเล่าเรื่อง โดยแรกเริ่มเกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายุได้มากินข้าวร่วมกัน และเริ่มมีการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆ ที่ตนได้ประสบพบเจอกันมา จึงทำให้เกิดเป็น ฒ.เฒ่าเล่าเรื่อง ภายในห้องมีการสร้างบรรยากาศด้วยการวาดภาพ อันเป็นเรื่องราวของพื้นที่ในตำบลบึงยี่โถ โดยในอนาคตจะมีการจัดรูปแบบหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงประวัติศาสตร์บึงยี่โถและจังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านสถาพร)

 

ศูนย์แห่งที่ 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านสถาพร

 

          หมู่บ้านสถาพร เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แห่งที่ 3 มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบไปด้วย กิจกรรมทำอาหารสุขภาพ กิจกรรมรำไม้พลอง กิจกรรมโยคะแบบใช้ลูกบอลหรือพิลาทิส ที่มีความยากและต้องอาศัยการฝึกฝนกว่าโยคะแบบทั่วไป แต่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมชมชอบของสมาชิกภายในหมู่บ้านสถาพร นอกจากนี้ ยังมีการเต้นบาสโลบ ไลน์แดนซ์ ลีลาศ การออกกำลังกายในน้ำ ตลอดจนกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างเปตอง

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          โดยในส่วนของกิจกรรมที่โดดเด่นและขาดไม่ได้ของศูนย์ฯ สถาพร นั่นคือ กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารที่เป็นยา ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมนี้ นอกจากมุ่งเน้นให้สมาชิกมีสุขภาพดี มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพ และนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันและยังทำกันจริงจังถึงขั้นจัดจำหน่ายอาหารสุขภาพที่ได้เรียนรู้มา คนทำก็สุขภาพดี คนกินก็สุขภาพดี

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ศูนย์ฯ หมู่บ้านสถาพร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ทั้งภายในและภายนอก ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายและการทำอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารเป็นยา ซึ่งปีนี้ได้ทำต่อเรื่อยมาเข้าปีที่ 3 แล้วสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดคือ พฤติกรรมการกินในชีวิตประจำวันของสมาชิกเปลี่ยนไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ไขมัน และความดัน มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น เพราะการเรียนรู้ในการประกอบอาหารไม่ได้จบเพียงแค่ในศูนย์แต่สมาชิกทุกท่านยังนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

 

          ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในทุกวันพฤหัสบดียังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือ กิจกรรมเย็บกระเป๋าด้วยมือ ที่มีความสวยงานและได้มาตรฐาน ทนทาน และคุ้มค่าต่อการใช้สอย ด้วยความสามารถในฝีมือด้านการสร้างสรรค์ ทำให้กระเป๋าเป็นที่สนใจของผู้ที่มาเยือน และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และกับคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมมากมายให้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม รำไทย เป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์การร่ายรำด้วยการเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงดนตรีด้วยลีลาที่อ่อนช้อยและสอดคล้องกันอย่างกลมกลืนระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะมือ แขน เท้า และลำตัว การรำไทยจะมีผลต่อสมองคือ ทำให้สมองได้ใช้งานในการจดจำกระบวนท่า ช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อม ช่วยพัฒนาร่างกายและสมองไปพร้อม ๆ กัน

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          การออกกำลังกายในน้ำ เป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค เพราะน้ำมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมหลายอย่าง แรงลอยตัวของน้ำ จะช่วยพยุงร่างกายให้ลอยและช่วยลดแรงกระทำต่อกระดูกและข้อที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก หากมีอาการปวดอยู่ อาการก็จะลดลง ทำให้สามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อและกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ ให้แข็งแรงขึ้นได้

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          บาสโลบ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างมากเพราะ การขยับร่างกายทุกส่วน ทั้งแขน ขา เท้า และการโยกย้ายส่ายสะโพกตามทำนองเพลง การเต้นบาสโลบยังช่วยย่อยอาหารได้ดี เพราะร่างกายจะหลั่งสารออกมาให้ระบบย่อยอาหารได้ดี การเต้นไปพร้อมกับบทเพลง จะทำให้มีอารมณ์ที่สนุกสนาน ทำให้จิตใจดี ที่สำคัญการเต้นแบบนี้ทำให้เจอเพื่อนฝูง ไม่เหงาและได้พบปะพุดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง  เป็นอีกกิจกรรมทางสังคมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับผู้อื่นในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว สามารถปรับตัวได้ และยอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความนับถือในตัวเอง ป้องกันภาวะซึมเศร้า แนวทางการจัดกิจกรรม ฒ. เฒ่าเล่าเรื่อง จึงสามารถแก้ปัญหาของผู้สูงอายุต่างๆ เช่น ช่วยดูแลสุขภาพ ทำให้จิตใจสดชื่น มีความภาคภูมิใจในตัวเอง จัดการกับสภาวะอารมณ์ได้

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          รำไม้พลอง ประกอบด้วยท่าที่สำคัญ 12 ท่า ซึ่งมีส่วนช่วยแก้อาการปวดหลังเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อปัญหาข้างเคียงจากการรับประทานยาแก้ปวด หากมีการทำเป็นประจำ ยังช่วยให้ร่างกายในส่วนอื่นมีความแข็งแรงร่วมด้วย ปัจจุบันได้มีการจดลิขสิทธิ์เป็นของไทย และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันถึงการรักษาอาการปวดหลังด้วยการรำไม้พลองว่ามีประสิทธิภาพและรักษาโรคดังกล่าวได้จริง

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          เปตอง เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ไม่ต้องออกแรงมากในการเล่น ที่สำคัญยังทำให้ร่างกายเกิดความบาลานซ์ของแขนและขาระหว่างที่ผู้เล่นโยนลูก และยังเป็นกีฬาที่ช่วยลดโรคที่เกี่ยวกับข้อเสื่อมในผู้สูงอายุได้ เนื่องจากเป็นการกีฬาที่ต้องใช้สมาธิขณะโยนลูกเหล็ก เพื่อกะระยะให้ลูกอยู่ใกล้แก่นมากที่สุด ดังนั้นเมื่อผู้เล่นมีสมาธิก็จะทำให้ระบบหายใจดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปยังระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ดี จึงลดอาการติดขัดที่บริเวณข้อต่อส่วนต่างๆ เรียกว่าผู้สูงอายุจะได้ฝึกสมาธิแล้ว ยังป้องกันโรคข้อเสื่อมได้อีกด้วย

 

          โยคะ เป็นศาสตร์การออกกำลังกายที่เน้นการฝึกสมาธิพร้อมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการยืด-เหยียดในลักษณะท่าโยคะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วโยคะยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยสร้างสมดุลการทรงตัว ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ฝึกโยคะมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น มีกำลังวังชาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง ลดความเสี่ยงอัตราเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยได้ดี

 

          อาหารเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบันมีการให้ความสนใจกันมากขึ้น อาหารที่ทานเข้าไปแล้วไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับร่ายกาย อาทิ เพิ่มภูมิคุ้นกันโรค เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงต่อมะเร็ง โรคข้อต่ออักเสบ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้อายุยืนยาวมีจิตใจแจ่มใส และชีวิตมีความสุขมากขึ้น

 

STRONG MODEL เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

          ไม่น่าแปลกใจที่ การจัดบริการแบบบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ภายใต้แนวคิด STRONG MODEL ทำให้เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้รับรางวัล Grand Prize สาขา community – based initiatives สาขาความริเริ่มจากชุมชน ในพิธีมอบรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation 2021 (HAPI Award) ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จากนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย จัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) กับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JCIE) ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย (AHWIN) ในปี 2021 โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัล การแสวงหาแนวคิดและนวัตกรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการรับมือต่อประเด็นปัญหาอันหลากหลายที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่รางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation นี้ต้องการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียที่คิดค้นนโยบาย การบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เอื้อประโยชน์ให้ผู้สูงวัยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงวัย โดยมีคณะกรรมการจากนานาชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่านจากทั่วภูมิภาค เป็นผู้ตัดสิน

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]