วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.

access_time
กรกฎาคม 27, 2022

          3 สมาคมอปท. ยื่นหนังสือเรียกร้องยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 “เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นฯ" ชี้แก้ไขปัญหาทุจริตไม่ได้ กระทบการบริหารงานบุคคล

 

          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในหนังสือ เรื่อง ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของ คสช.ที่ 8/2560 เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เสนอต่อ ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

          สาระสำคัญคือ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ขณะนั้น ได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 

          โดยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทำหน้าที่เฉพาะกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการคัดเลือกและสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา และการโอน ไปสังกัดอปท.อื่นในกรณีที่มีเหตุผลตามความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการสอบแข่งขันของ อปท.

 

          จากการดำเนินการคำสั่งที่ 8/2560 และประกาศดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่คาดหวัง เนื่องจากบุคลากรไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งจากการเติบโตตามสวยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีการเรียกร้องรับผลประโชน์ นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่น

 

          ทั้ง 3 สมาคมได้รับเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง พร้อมข้อเสนอแนะจากสมาชิกทั่วประเทศว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก จึงขอให้ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำเสนอปัญหาดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกหรือทบทวนคำสั่งคสช.ที่ 8/2560 แล้วใช้พระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแทน

 

3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.

 

 

           

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป