วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เพิ่มค่าเสี่ยงภัย พนักงานท้องถิ่น

access_time
มิถุนายน 25, 2021

          ก.กลางเห็นชอบเพิ่มเงินพนักงานอปท. ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย 1.5 -2.5 พันบาท พร้อมเคาะแนวปฏิบัติกรณีคนท้องถิ่นถูกคุกคามทางเพศ

          วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายปิยะ คังกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เผยแพร่ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “ปิยะ คังกัน” กรณีมติ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิ่มเงินสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          1. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบกำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพตามลักษณะงานต่าง ๆ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม โดยมีหลักการสรุป ดังนี้

 

          1.1 ให้พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย ต่อสุขภาพมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ

          1.2 อัตราการจ่ายเงินเพิ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ดังนี้

                    (1) งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรถสิ่งปฏิกูล อัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท

                    (2) งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท

                    (3) งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท

          1.3 วิธีการจ่ายเงินเพิ่มให้จ่ายตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงที่สัญญาจ้างกำหนด และหากในเดือนใดมีวันที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาก็ให้จ่ายเงินเพิ่มตามสัดส่วนจำนวนวันของเดือนนั้น

 

          2. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เห็นชอบการใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เพื่อเป็นการกำกับดูแล แนะนำ ชี้แจง และส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยและจริยธรรม โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่เหมาะสมในเรื่องชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าว ด้วยการนำมาตรการทางการบริหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อย่างเคร่งครัด โดยให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 

          2.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้นำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาอนุวัติใช้ร่วมกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ

 

                    (1) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ อย่างเคร่งครัด

                    (2) กรณีมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้รีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้รีบดำเนินการทางวินัยทันที และให้เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ

                    (3) การนำมาตรการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการสั่งประจำ อปท. ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ, มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการฯ หรือประกาศกำหนดการสั่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด

 

          2.2 กรณีผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ในกรณีผู้บังคับบัญชาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือว่าผู้นั้นไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ตามนัยข้อ 24 วรรคสิบสอง ของประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแล้วแต่กรณีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

          สำหรับรายละเอียดรอติดตามในประกาศฯและหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อไป  แจ้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป