วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เปิดอัตราค่าสมัครรับเลือกตั้ง นายกเล็กและสภาท้องถิ่น

access_time
ตุลาคม 28, 2020

  คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนขึ้น ลำดับต่อไปคือขั้นตอนของการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

  ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัน เวลา และ สถานที่สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และเอกสารสำคัญดังนี้ (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (3) ใบรับรองแพทย์ (4) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้ง สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบฟอร์มที่กำหนด (5) หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม และที่สำคัญคือต้องมีเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่ กกต.กำหนด

  สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามแนบท้ายระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้สมัครประเภท ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีค่าสมัคร 50,000 บาท , นายกเมืองพัทยา มีค่าสมัคร 10,000 บาท , นายกเทศมนตรีนคร มีค่าสมัคร 10,000 บาท , นายกเทศมนตรีเมือง มีค่าสมัคร 8,000 บาท , นายกเทศมนตรีตำบล มีค่าสมัคร 5,000 บาท , นายก อบจ. 30,000 บาท , นายก อบต. 2,500 บาท

  ด้านผู้สมัครประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา กทม. มีค่าสมัคร 10,000 บาท , สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีค่าสมัคร 5,000 บาท , สมาชิกสภาเทศบาลนคร มีค่าสมัคร 5,000 บาท , สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีค่าสมัคร 3,000 บาท , สมาชิกสภาเทศบาลตำบล มีค่าสมัคร 2,000 บาท , สมาชิกสภา อบจ. มีค่าสมัคร 2,000 บาท และ สมาชิกสภา อบต. มีค่าสมัคร 1,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป