วัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เปิดหลักเกณฑ์ชิงรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 147 ลบ.

access_time
มิถุนายน 20, 2021

          ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 147,000,000 บาท แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป

 

          ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) มีจำนวน 3 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 4,000,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 2,000,000 บาท

 

          ทั้งนี้ ต้องผ่านคุณสมบัติ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2555-2563 และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

 

          ประเภทโดดเด่น มีจำนวน 15 รางวัล รวมเป็นเงิน 29,400,000 บาท โดยต้องผ่านคุณสมบัติ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัล การบริหารจัดการที่ดี ในปีงบประมาณ 2555-2563 และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,800,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 3,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,800,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท            
  2. เทศบาลตำบล จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,800,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 3,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,800,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
  3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,800,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 3,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,800,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

          ประเภททั่วไป จำนวน 39 รางวัล รวมเป็นเงิน 45,600,000 บาท ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยหรือโล่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2563 และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 

เปิดหลักเกณฑ์ชิงรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 147 ลบ.

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 รางวัล รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท

  2. เทศบาลขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จำนวน 5 รางวัล รวมเป็นเงิน 7,600,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท

  3. เทศบาลตำบล จำนวน 13 รางวัล รวมเป็นเงิน 14,000,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท

  4. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 รางวัล รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท รางวัลที่ 1 จำนวน 2,500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท รางวัลชมเชย 15 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท

 

          ทั้งนี้ เดิมในปี 2563 ท้องถิ่นได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 178,200,000 บาท สำหรับในปี 2564 ได้รับเงินอุดหนุนน้อยลง 31,200,000 ล้านบาท คงเหลือ 147,000,000 ล้านบาท

 

          ด้านแชมป์เก่าที่ชนะรางวัลประเภทดีเลิศในปี 2563 นั้นมาจากเทศบาลเมืองทั้งหมด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

แชมป์ในประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่, ประเภทโดดเด่น เทศบาลตําบล ได้แก่ เทศบาลตําบลนาอ้อ จ.เลยประเภทโดดเด่น องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป