วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

เช็กชื่อ! ว่าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ

access_time
มีนาคม 28, 2021

          รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

          เทศบาลนครเชียงราย - นายวันชัย จงสุทธานามณี

2.จังหวัดเชียงใหม่

          เทศบาลนครเชียงใหม่ - นายอัศนี บูรณุปกรณ์

          เทศบาลเมืองแม่โจ้ - นายประหยัด ทรงคำ

          เทศบาลตำบลสันทรายหลวง - นายนที ดำรงค์

          เทศบาลตำบลป่าไผ่ - นายไชยยันต์ วิริยา

          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง - นายโสภณ โกชุม

          เทศบาลตำบลสันพระเนตร - นายพิรุณ จักขุเนตร

          เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว - นายสมเกียรติ พรมเสน

          เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - นายชัชวาล เล็กธำรงค์

          เทศบาลตำบลแม่แฝก - นายอาทิตย์ วงศ์ธีรบดี

          เทศบาลตำบลเมืองเล็น - นายสมบัติ เขื่อนแก้ว          

          เทศบาลตำบลสันป่าเปา - นายสุวัจน์ ณ วิชัย

          เทศบาลตำบลหนองแหย่ง - นายศุภชัย ศุภศิริ

          เทศบาลตำบลหนองหาร - นางสุพิศ เถียรทิม

          เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา - นายประพันธ์ ชัยอินตา

          เทศบาลตำบลสันมหาพน - ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มาระกะ

          เทศบาลตำบลแม่แตง - ร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน

          เทศบาลตำบลจอมแจ้ง - นายยรรยง อุ่นใจ

          เทศบาลตำบลอินขิล - นายทิง วรวงษ์

          เทศบาลตำบลแม่หอพระ - ว่าที่ ร.อ.วิราช ธมา

          เทศบาลเมืองแม่เหียะ - ธนวัฒน์ ยอดใจ

          เทศบาลเมืองแกนพัฒนา - นายประพันธ์ ไชยอิน

          เทศบาลเมืองต้นเปา -ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์

          เทศบาลเมืองแม่โจ้ - ประหยัด ทรงคำ

          เทศบาลตำบลเวียงฝาง - ฐานิศร์ กมลรัตนา

3.จังหวัดน่าน 

          เทศบาลเมืองน่าน - นายสุรพล เธียรสูตร (คนเดิม)

4.จังหวัดพะเยา 

          เทศบาลเมืองพะเยา - สุมิตรา กัณฑมิตร 

5.จังหวัดแพร่ 

          เทศบาลเมืองแพร่ - โชคชัย พนมขวัญ

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน - นายปกรณ์ จีนาคำ

          เทศบาลตำบลปาย - นายคณัสภูชิต แสนคำ

          เทศบาลตำบลขุนยวม - นายจำลอง จิโนเป็ง

          เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย - นายอาคม จำลองศักดิ์

          เทศบาลตำบลแม่สะเรียง - นายมนตรี บำรุงกิจ

          เทศบาลตำบลแม่ยวม - นายสงวน ศรีสวัสดิ์

          เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ - ว่าที่ พ.ต.เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์

7.จังหวัดลำปาง 

          เทศบาลนครลำปาง - ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

8.จังหวัดลำพูน 

          เทศบาลเมืองลำพูน - ประภัสร์ ภู่เจริญ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

............................................................................................................    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          เทศบาลเมือง - นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

2.จังหวัดขอนแก่น 

          เทศบาลนครขอนแก่น - นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

3.จังหวัดชัยภูมิ 

         เทศบาลเมืองชัยภูมิ - นายธีวรา วิตนากร

4.จังหวัดนครพนม 

         เทศบาลเมืองนครพนม - นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา

5.จังหวัดนครราชสีมา 

          เทศบาลนครนครราชสีมา - ประเสริฐ บุญชัยสุข

          เทศบาลเมืองปากช่อง - นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ

          เทศบาลตำบลโนนไทย - เกียรติ สารีภาวงษ์

          เทศบาลตำบลโคกสวาย - ฐณเดช จุฑาจินดากุล

          เทศบาลตำบลบัลลังก์ - ร้อยตรีนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

          เทศบาลตำบลพระทองคำ - กิตติศักดิ์ ตั้งศิริวิัวฒนาวงศ์ 

          เทศบาลตำบลสระพระ - ธนานนท์ ชูชื่น

6.จังหวัดบึงกาฬ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

          เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ - สกล ไกรรณภูมิ

          เทศบาลเมืองชุมเห็ด - ร.ต.ต.สมชายภิรมย์ชาติ

8.จังหวัดมหาสารคาม 

          เทศบาลเมืองมหาสารคาม - นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูรย์

9.จังหวัดมุกดาหาร 

          เทศบาลเมืองมุกดาหาร - นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์

10.จังหวัดยโสธร 

          เทศบาลเมืองยโสธร - นายณัฐพล นาคสุข

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

          เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

12.จังหวัดเลย 

          เทศบาลเมืองเลย - นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง

13.จังหวัดสกลนคร 

          เทศบาลนครสกลนคร - นายโกมุท ทีฆธนานนท์

          เทศบาลตำบลธาตุนาเวง - เสน่ห์ เพชรรุ่ง

          เทศบาลตำบลดงมะไฟ  - ณัฐพงษ์ ชุมปัญญา

          เทศบาลตำบลเชียงเครือ - ประเวช ไชยฮาด

          เทศบาลตำบลฮางโฮง - ลม แสนเขียว

          เทศบาลตำบลท่าแร่ - พงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล

          เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ - สายทอง ลาลุน

          เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง - สุทัศน์ โคตรธรรม

          เทศบาลตำบลงิ้วด่อน - จำเนียร วงศ์กาฬสินธ์

          เทศบาลตำบลหนองลาด - ธงชัย เล็กอ่อน

          เทศบาลตำบลไฮหย่อง - สมชาย สัพโส

          เทศบาลตำบลนาใน - ชาติชาย โถตันคำ

          เทศบาลตำบลไร่ - ธานี ทองธิราช

          เทศบาลตำบลพอกน้อย - เสน่ห์ วจีสิงห์

          เทศบาลตำบลพรรณานิคม - ประสพโชค เทศรุ่งเรือง

          เทศบาลตำบลบัวสว่าง - วีระ ทุมกิจจะ

          เทศบาลตำบลวังยาง - สมคิด จันทร์มาลา

          เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ - เจริญ แก้วโงน

          เทศบาลตำบลพรรณานคร - สมยศ ศรีสะอาด

14.จังหวัดสุรินทร์ 

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

16.จังหวัดหนองคาย 

          เทศบาลเมืองหนองคาย - นายอุรุยศ เอียสกุล 

          เทศบาลเมืองท่าบ่อ - นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

          เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู - นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร

18.จังหวัดอุดรธานี 

          เทศบาลนครอุดรธานี - นายธนดร พุทธรักษ์

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

          เทศบาลนครอุบลราชธานี  - นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

          เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ - ณัฐพงศ์ ตั้งสกุลพัฒน์

............................................................................................................    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

2.จังหวัดชัยนาท 

3.จังหวัดนครนายก

          เทศบาลเมือง - นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ 

4.จังหวัดนครปฐม 

          เทศบาลนครนครปฐม - นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร

          เทศบาลเมืองนครปฐม - ณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์

          เทศบาลเมืองสามควายเผือก - สุเทพ เถลิงศักดาเดช

          เทศบาลเมืองไร่ขิง - จำรัส ตั้งกระกูลธรรม

          เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม - ประเสริฐ อินทร์บำรุง

          เทศบาลเมืองสามพราน - ธรรมศักดิ์ จิระวิทยพงศ์

          เทศบาลตำบลบางเลน - วรพจน์ พวงแย้ม

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

          เทศบาลนครนครสวรรค์  - นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ

          เทศบาลเมืองชุมแสง - ไชยา คลอวุฒินันท์

          เทศบาลเมืองตาคลี - เพลินพิศ ศรีภพ

6.จังหวัดนนทบุรี 

          เทศบาลนครนนทบุรี - นายสมนึก ธนเดชากุล

          เทศบาลนครปากเกร็ด - นายวิชัย บรรดาศักดิ์          

          เทศบาลเมืองบางบัวทอง - นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์

          เทศบาลตำบลเสาธงหิน - นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

          เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา - ดร.กิจก้อง นาคทั่ง

          เทศบาลเมืองไทรม้า - จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร

          เทศบาลเมืองบางศรีเมือง - ณัฏฐพร แสงบัว

          เทศบาลเมืองบางกรวย - สุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล

          เทศบาลเมืองบางคูรัด - พิมพ์พัชชา หยิมการุณ

          เทศบาลเมืองพิมลราช - นายลำพอง นามพันธ์

          เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง - วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

          เทศบาลเมืองบางแม่นาง - ศศิธร นกทรัพย์

          เทศบาลตำบลเสาธงหิน - นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

7.จังหวัดปทุมธานี 

          เทศบาลนครรังสิต -  ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง

          เทศบาลเมืองบึงยี่โถ - นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

          เทศบาลเมืองบางกระดี - นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล

          เทศบาลเมืองปทุมธานี - พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์

          เทศบาลเมืองท่าโขลง - นายสุเทพ วงษ์แจ้ง

          เทศบาลเมืองคลองหลวง - นายเอกพจน์ ปานแย้ม

          เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ - นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ 

          เทศบาลเมืองบางคูวัด - นายวีระ กล่ำสนอง

          เทศบาลตำบลบ้านกลาง - นายสายัณ นพขำ

          เทศบาลตำบลบางพูน - นายอำนวย นาคบุรินทร์

          เทศบาลตำบลหลักหก - นายสมศักดิ์ งามแท้

          เทศบาลตำบลบ้านใหม่ - นายสมบูรณ์ ปานย้อย

          เทศบาลตำบลธัญบุรี - นายกฤษฎา หลีนวรัตน์

          เทศบาลตำบลเชียงราก - นายมานิตย์ แก้วพวง

          เทศบาลตำบลระแหง - นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์ 

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา - ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล          

          เทศบาลเมืองอโยธยา - วุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร

          เทศบาลเมืองผักไห่ - นายณีรนุช ศิริผล

          เทศบาลเมืองลำตาเสา - นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล

          เทศบาลเมืองเสนา - นายชัยวัฒน์ โอภาสสุวรรณ

          เทศบาลเมืองบ้านกรด - นายเสกสรร ไกรสดับ

9.จังหวัดพิจิตร 

10.จังหวัดพิษณุโลก 

          เทศบาลนครพิษณุโลก - นางเปรมฤดี ชามพูนท 

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

12.จังหวัดลพบุรี 

          เทศบาลเมืองลพบุรี - นายจำเริญ สละชีพ.        

          เทศบาลเมืองเขาสามยอด - นางสายใจ เลิศวิริยะประภา

          เทศบาลเมืองบ้านหมี่ - นายจักรพันธ์ เหล่าวงษ์ไทย

13.จังหวัดสมุทรปราการ 

          เทศบาลนครสมุทรปราการ - นางประภาพร อัศวเหม

          เทศบาลเมืองปากน้ำฯ - นายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์

          เทศบาลเมืองแพรกษา - นายอิม แพหมอ 

          เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ - นายอำนวย บุญริ้ว

          เทศบาลเมืองพระประแดง - นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์  ฃ

          เทศบาลเมืองลัดหลวง - โสภา มีสัมฤทธิ์

          เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย - สรรเกียรติ กุลเจริญ        

          เทศบาลเมืองบางแก้ว - ณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

           เทศบาลนครสมุทรสาคร - นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา

           เทศบาลนครอ้อมน้อย - นายบุญชู นิลถนอม

           เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน - นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

           เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ - นายบัญชา ฤทธิศาสตร์

          เทศบาลตำบลท่าจีน - นายรงสรรค์ เจียระนัย

          เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก - นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม

          เทศบาลตำบลนาดี - นายสุมิตร แผนทัต

          เทศบาลตำบลบางปลา - นายลือชา โพธิ์อบ

          เทศบาลตำบลคอกกระบือ - เผชิญ ม่วงกลม

          เทศบาลตำบลแคราย - นายสมบูรณ์ สุขผล

          เทศบาลตำบลดอนไก่ดี - นายวิชัย แตงเอี่ยม

          เทศบาลตำบลสวนหลวง - นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด 

          เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา - นายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์

          เทศบาลตำบลหลักห้า - นางชวัญดาว สุมนัส

 

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

17.จังหวัดสุโขทัย 

          เทศบาลเมืองสุโขทัย - นายขนนค์ชัย ดอนพิมพา

          เทศบาลตำบลบ้านกล้วย - นายบรรพต สอนโต

          เทศบาลตำบลบ้านสวน - นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล

          เทศบาลตำบลเมืองเก่า - นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์

          เทศบาลเมืองสวรคโลก - นายสมชาติ ลิมประพันธ์

          เทศบาลตำบลในเมือง - นายสำราญ หนุนนาค

          เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ - นายดุสิต ฉิมพลี

          เทศบาลตำบลคลองยาง - นายนรินทร์ ดื่นตา

          เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง - นายชาตรี สุขแจ่ม

          เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม - นายภาณุวิชญ์ จองป้อ

          เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ - นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย

          เทศบาลตำบลกลางดง - นายวรพจน์ ใจมูลวงค์

          เทศบาลตำบลกงไกรลาศ - นายไพทูรย์ ใบไม้

          เทศบาลตำบลทุ่งหลวง - นายแย้ม จิ๋วนายรายณ์

          เทศบาลตำบลบ้านโตนด - นายนิธี วุฒิสารเจริญ

          เทศบาลตำบลตลิ่งชัน - นายประเทือง นาราสิริวิมล

          เทศบาลตำบลลานหอย - นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกุลชัย

          เทศบาลตำบลศรีสำโรง - นายวัจน์พล ศรชัย

          เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย - นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น

          เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว - นางรุ่งอรุณ คำโมง

          เทศบาลตำบลศรีนคร - นายกฤติ ชุนนะวรรณ์

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

         อ.เมืองสุพรรณบุรี

          เทศบาลเมืองสุพรรณ - นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ

          เทศบาลตำบลท่าเสด็จ - นายสุทัศน์ ด่านตระกูล 

          เทศบาลตำบลสวนแตง - นายสัญญา ลีอารีย์กุล 

          เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา - นางสาวนฤมล วัชรพงศ์ไพบูลย์

          เทศบาลตำบลท่าระหัด - นายคมสันต์ สุขสมดาว 

          เทศบาลตำบลบางกุ้ง - นายลำจวน อ้อมทอง 

          เทศบาลตำบลห้วยวังทอง - นายละเอียด อู่อรุณ

          เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ - นายวิรัตน์ คำหอมกุล 

          อ.สองพี่น้อง 

          ทเทศบาลเมืองสองพี่น้อง - นางชนิษา วิมลวัฒนา 

          เทศบาลตำบลทุ่งคอก - นายวรสิทธิ์ วรกิจธำรงชัย 

          อ.สามชุก 

          เทศบาลตำบลสามชุก - นายสุเทพ ฉัตร์ทอง 

          อ.หนองหญ้าไซ

          เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ - นายวสันต์ วงศ์พิริยะธรรม 

          อ.ศรีประจันต์

          เทศบาลตำบลศรีประจันต์ - นายเวทวัฒน์ เวทสรณสุธี 

          เทศบาลตำบลปลายนา - นางเรณู พลเสน 

          เทศบาลตำบลวังยาง - นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ 

          เทศบาลตำบลบ้านกร่าง - นายบารมี เที่ยงธรรม 

          เทศบาลตำบลวังน้ำซับ - นางสาวจริยา โพธสุธน 

          เทศบาลตำบลวังหว้า - นายปริญญา วราสินธุ์ 

          อ.ดอนเจดีย์

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ - นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ 

          เทศบาลตำบลสระกระโจม - นายวัฒนา ศรีสมบูรณ์ผล 

          อ.เดิมบางนางบวช     

          เทศบาลเมืองเขาพระ - นายมานพ ภ้ทรโกศล 

          เทศบาลตำบลนางบวช - นายสุทธิพล ขวัญเมือง

          เทศบาลตำบลบ่อกรุ - นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล 

          เทศบาลตำบลเขาดิน - นางสาวสถิตาพร สถาปิตานนท์ 

          เทศบาลตำบลปากน้ำ - นายเสถียร พูลสวัสดิ์ 

          เทศบาลตำบลเดิมบาง - นายสมชาย ละมัยเกศ 

          เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม - นายธง กาฬภักดี 

          เทศบาลตำบลทุ่งคลี - นายสำเริง ผลโภชน์ 

           อ.อู่ทอง

          เทศบาลตำบลอู่ทอง - นายมงคล เล้าศรีอารยกุล 

          เทศบาลตำบลสระยายโสม - นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ 

          เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง - นายประสงค์ พลายมี 

          เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง - นางสาวฉัฐพนิติ มยูรโชติ 

          เทศบาลตำบลบ้านดอน - นายทรงบท คุ้มฉายา

          เทศบาลตำบลกระจัน - นายอร่าม มากระจัน 

          เทศบาลตำบลบ้านโข้ง - นายมนตรี คำตัน

          เทศบาลตำบลเจดีย์ - นายทรงชัย เที่ยงธรรม 

          เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน - นายณรงค์ บุญมี 

          อ.ด่านช้าง 

          เทศบาลตำบลด่านช้าง -  นายปัญญา ประทีปพรศักดิ์ 

          อ.บางปลาม้า 

          เทศบาลตำบลบางปลาม้า - นายอภิชาต ชโลธร 

          เทศบาลตำบลโคกคราม - นายสมพงษ์ สุนทรธรรม 

          เทศบาลตำบลบ้านแหลม - นายอมรวุฒิ อนันตทิพยเมธี 

          เทศบาลตำบลไผ่กองดิน - นายสุเวทย์ จรุงกิจกุล 

          เทศบาลตำบลต้นคราม - นายดำรงกิตต์ บุญสงวนศรี 

          เทศบาลตำบลตะค่า - นายวิษณุ โพธิ์ประเสริฐ 

          เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา - นายปรีชา น้อยอุทัย 

19.จังหวัดสระบุรี 

          เทศบาลเมืองสระบุรี - นายธีรรัตน์ จึงยิ่งรุ่งเรือง (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองแก่งคอย - สมชาย วรกิจเจริญผล

          เทศบาลเมืองทับกวาง - สมหมาย แดงประเสริฐ

          เทศบาลเมืองพระพุทธบาท - วันเพ็ญ นันทปัญญา

20.จังหวัดอ่างทอง 

21.จังหวัดอุทัยธานี 

          เทศบาลเมืองอุทัยธานี - นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์

............................................................................................................      

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

          เทศบาลเมืองจันทบุรี - นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์

          เทศบาลเมืองจันนิมิต - นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์

          เทศบาลเมืองท่าช้าง - นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ

          เทศบาลเมืองท่าใหม่ - นายธวัชชัย สวัสดิชัย

          เทศบาลเมืองขลุง - นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

          เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - นาย กลยุทธ ฉายแสง

          เทศบาลตำบลพนมสารคาม - ไพบูลย์ พิณอุไร

          เทศบาลตำบลแสนภูดาษ - สุเทพ กรัสประพันธุ์

          เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา - นายศิทธิพงศ

3.จังหวัดชลบุรี 

          อ.เมือง     

          เทศบาลเมืองอ่างศิลา - นายวินัย พ้นภัย

          เทศบาลเมืองแสนสุข - นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม         

          เทศบาลเมืองชลบุรี - นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช

          เทศบาลเมืองบ้านสวน - นายวิชิต ชิตวิเศษ

          เทศบาลตำบลนาป่า - นายสามารถ สุขสว่าง
          เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - นายไมตรี ประเสริฐ
          เทศบาลตำบลหนองไม้แดง - นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
          เทศบาลตำบลบางทราย - นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง
          เทศบาลตำบลคลองตำหรุ - นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ
          เทศบาลตำบลเหมือง - นายสุรเชษฐ์ ศรีสำอางค์
          เทศบาลตำบลห้วยกะปิ - นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
          เทศบาลตำบลเสม็ด - นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์

          อ.บ้านบึง

          เทศบาลเมืองบ้านบึง - นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
          เทศบาลตำบลบ้านบึง - นายสมโภช ชูสวัสดิ์
          เทศบาลตำบลหัวกุญแจ - นายทัศนัย สวัสดีมงคล
          เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก - นายธานี เนื่องจำนงค์
          เทศบาลตำบลหนองชาก - นายยงยุทธ สิทธิ์ภานุวงศ์
          เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว - นายวิบูลย์ สุนทรวัฒน์

          อ.หนองใหญ่

          เทศบาลตำบลหนองใหญ่ - นายกมล เลิศประเสริฐเวช

          อ.บางละมุง

          เทศบาลเมืองหนองปรือ - นายวินัย อินทร์พิทักษ์
          เทศบาลตำบลบางละมุง - ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์
          เทศบาลตำบลหนองปลาไหล - นายภิญโญ หอมกลั่น
          เทศบาลตำบลโป่ง นายอนุชา เพียรใจ
          เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ - นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค
          เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย - นายจรัญ ประกอบธรรม

          อ.พานทอง

          เทศบาลตำบลพานทอง - นายศิริเกียรติ ไม้งาม
          เทศบาลตำบลหนองตำลึง - นายนิวัติ ใบวงษ์งาม

          อ.พนัสนิคม

          เทศบาลเมืองพนัสนิคม - นายวิจัย อัมราลิขิต
          เทศบาลตำบลหมอนนาง - นายนพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร
          เทศบาลตำบลกุฏโง้ง - นายสามารถ ปรีเปรม
          เทศบาลตำบลหัวถนน - นายชัยศักดิ์ บูรณเจริญกิจ

          อ.ศรีราชา

          เทศบาลนครแหลมฉบัง - นางจินดา ถนอมรอด
          เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ - นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค
          เทศบาลเมืองศรีราชา - นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
          เทศบาลตำบลบางพระ - นายสมเจตน์ เกตุวัตถา

          อ.สัตหีบ

          เทศบาลเมืองสัตหีบ - นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี
          เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ - นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา
          เทศบาลตำบลนาจอมเทียน - นายสมพงษ์ สายนภา
          เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว - นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ
          เทศบาลตำบลบางเสร่ - นายชัยวัฒน์ อินอนงค์
          เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ - นายธณพงษ์ โคตรมณี

          อ.บ่อทอง

          เทศบาลตำบลบ่อทอง - นายธนกฤษ พันธุ์สนิท
          เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง - นายภูเบศ พงษ์ชมพร
          เทศบาลตำบลธาตุทอง - นายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล

          อ.เกาะจันทร์

          เทศบาลเมืองปรกฟ้า - นายสุทิน สุดถิ่น
          เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ - นายวิชา มังกรงาม
          เทศบาลตำบลท่าบุญมี - นายศรีรัฐ ศรีจันทร์ฉาย

          อ.เกาะสีชัง

          เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา

4.จังหวัดตราด 

          เทศบาลเมืองตราด - นายสุรศักดิ์ ภูมิภัทร

          เทศบาลตำบลหนองเสม็ด - นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ

          เทศบาลตำบลชำราก - ทัธนา อินผลึก

          เทศบาลตำบลตะกาง - นายอภิเดช บุญล้อม

          เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย - นายสมเดช ทวีผล

          เทศบาลตำบลแสนตุ้ง - นายขุนแผน สว่างไสว

          เทศบาลตำบลเขาสมิง - นายอาวุธ ประวาศวิน

          เทศบาลตำบลบ่อพลอย - เสรี สำราญจิตร

          เทศบาลตำบลหนองบอน - ศุภกิจ เขาแก้ว

          เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว -นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล

          เทศบาลตำบลแหลมงอบ - นายชัยพฤกษ์ สินธิศิริ

          เทศบาลตำบลเกาะช้าง - นายสัญญา เกิดมณี

          เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ - นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร

          เทศบาลตำบลคลองใหญ่ - นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล

          เทศบาลตำบลหาดเล็ก - นายกิจปภา ประสิทธิเวช

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

          เทศบาลเมืองปราจีน - นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ 

          เทศบาลเมืองหน่องกี่ - นายอุดม แนวสุข

          เทศบาลตําบลกบินทร์ - นายรังสรรค์ บุตรเนียร

          เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ - นายอัครเดช อารี

          เทศบาลตําบลโคกปีบ - นายสุมิตร เหรียญอารีย์

          เทศบาลตําบลโคกมะกอก - นายวีรยุทธ สุบุตรดี

          เทศบาลตําบลนาดี - นายเทวัญ เสียงเจริญ

          เทศบาลตําบลบ้านนาปรือ - นายบัณฑิตย์ แดงศิริ

          เทศบาลตําบลบ้านสร้าง - นายเฉลิมพล เข็มทอง

          เทศบาลตําบลประจันตคาม - นายสุวิทย์ โชติรัตน์

          เทศบาลตําบลโพธิ์งาม - นายบันเทิง ปัญญาดี

          เทศบาลตําบลเมืองเก่า - นายชัยทัต ชัยสิทธิ์

          เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ - นายศุภกร กิตติโกวงศ์

          เทศบาลตําบลสระบัว - นายลิขิต หงส์วิไล 

6.จังหวัดระยอง 

          เทศบาลนครระยอง - นายวิชิต ศรีชลา (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองบ้านฉาง - นายอติเทพ จริยะเวชวัฒนา

          เทศบาลตำบลบ้านเพ - นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ

          เทศบาลตำบลปลวกแดง - 

          เทศบาลตำบลเนินพระ - นายบุญธรรม ใยกล้า

          เทศบาลตำบลเชิงเนิน - นายประเชิญ เห่งยี่

          เทศบาลเมืองมาบตาพุด - นายถวิล โพธิ์บัวทอง

          เทศบาลตำบลบ้านฉางทับมา - นายประเสริฐ วงศ์ศรี

7.จังหวัดสระแก้ว

          เทศบาลเมืองสระแก้ว - นายตระกูล สุขกุล

          เทศบาลเมืองอรัญประเทศ - นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

          เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น - นายวันชัย นารีรักษ์

          เทศบาลตำบลท่าเกษม - นายวิเชียร สุคนธ์ประทีป

          เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ - ว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์

          เทศบาลตำบลตาพระยา - นายสมบัติ พูลมงคล

          เทศบาลตำบลคลองหาด - นางรัตนา ทับจันทร์ 

          เทศบาลตำบลวังทอง - นายณรงค์ จันทร์มงคล

          เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ - นายชาตรี สง่าพล

          เทศบาลตำบลโคกสูง - นายไสว กันหอม

          เทศบาลตำบลบ้านด่าน - นายเหรียญชัย มาวงศ์

          เทศบาลตำบลป่าไร่ - นางสุดาพร แก้วประสิทธิ์

          เทศบาลตำบลฟากห้วย - นายอุเทน พิมพิสาร

          เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร - นายก่อเกียรติ คดีคำจร

   ............................................................................................................    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี

          เทศบาลเมืองกาญจนบุรี - นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา 

          เทศบาลเมืองปากแพรก - ปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล

          เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น - ปุณยวีธ์ โพธิพิธ

          เทศบาลตำบลหนองบัว - นายสรรญา ชัยเจริญ

          เทศบาลตำบลลาดหญ้า - นายวรากร เสือส่าน

          เทศบาลตำบลท่ามะขาม - นายวิษณุ บุญญรัตน์

          เทศบาลตำบลเลาขวัญ - นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี 

          เทศบาลตำบลหนองฝ้าย - นายณฐกร วงษ์สุวรรณ

          เทศบาลตำบลไทรโยค - นยประกอบ เซี่ยงหลิว

          เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย - ด.ต.รักประสงค์ แสนสม

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ - นายชาตรี เนียมหอม

          เทศบาลตำบลตลาดเขต - นายสมาน บุญขำ

          เทศบาลตำบลบ่อพลอย - 

2.จังหวัดตาก 

          เทศบาลเมืองแม่สอด - นายประเสริฐ ปวงละคร (คนใหม่)

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

          เทศบาลเมืองหัวหิน - นายนพพร วุฒิกุล

          เทศบาลเมืองประจวบ - นายกมล แก้วเทศ 

4.จังหวัดเพชรบุรี 

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี - นายกิตติพงศ์ เทพพานิช

5.จังหวัดราชบุรี 

          เทศบาลเมืองราชบุรี - นายศักดิ์ชัย พิศาลผล

          เทศบาลเมืองโพธาราม - สายัณห์ จังพานิช

          เทศบาลตำบลเขาขวาง - นายมงคล นาคเทียม

          เทศบาลตำบลดอนทราย - จิลดา เนียมรักษา

          เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน - นายเทวัญ ห่วงตระกูล

          เทศบาลตำบลเขางู - สัณชัย ไวคกุล

          เทศบาลตำบลบ้านเลือก - สุริยะ กวงเมี้ยะ

          เทศบาลตำบลหนองโพ - พีรณัฐ มารศรี

          เทศบาลตำบลหลักเมือง - สินาด รุ่งจรูญ

          เทศบาลตำบลด่านทับตะโก - วิบูลย์ ลาภทวีสมบูรณ์

          เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง - ชิษณุพงศ์ ปานอำพันธ์

          เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ - อุดมลักษณ์ ชัยมาลิก

          เทศบาลตำบลบ้านไร่ - สมศักดิ์ รัตนมุง

          เทศบาลตำบลหินกอง - อรรถพล พระลักษณ์

          เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ - สำริด สวนเพลง 

          เทศบาลตำบลจอมบึง - สมบูรณ์  เทพสวัสดิ์

          เทศบาลตำบลจอมพล - ชาญชัย ใช่รุ่งเรือง 

          เทศบาลตำบลทุ่งหลวง - พ.ต.อ.ประมินทร์ ชวดคำ

          เทศบาลตำบลปากท่อ - อิทธิกร เล่นวารี

          เทศบาลตำบลสวนผึ้ง - นางวงจันทร์ ด้วงปรึกษา

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย - จักราวุธ สระทองอ่อน

          เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ - วิทยา กอประเสริฐสุด

          เทศบาลตำบลห้วยกระบอก - ชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์

          เทศบาลตำบลวัดเพลง - ธนศักดิ์ มาคะสิระ

          เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก - ปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง

          เทศบาลตำบลหลุมดิน - ยุทธนา เจริญภักดี

          เทศบาลตำบลท่าผา - ทรงยศ อรัญญกานนท์

          เทศบาลตำบลบัวงาม - กาญจน แสงอากาศ

          เทศบาลตำบลกลับใหญ่ - ธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์

          เทศบาลตำบลเบิกไพร - ดต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์

          เทศบาลตำบลกระจับ - มนัส ใจเจน

          เทศบาลเมืองบ้านโป่ง - กฤษฎา ประดิษฐ์กุล

          เทศบาลตำบลบางแพ - นายพาณิชย์ สืบภู่ 

          เทศบาลตำบลคลองตาคต - นายสังวาลย์ แย้มเกตุ

............................................................................................................    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

          เทศบาลเมืองกระบี่ - พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ

2.จังหวัดชุมพร 

          เทศบาลเมืองชุมพร - ศรีชัย วีระนรพานิช

          เทศบาลเมืองหลังสวน - ปราโมทย์ อุทัยรัตน์

3.จังหวัดตรัง 

          เทศบาลนครตรัง - นายสัญญา ศรีวิเชียร

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - ดร.กณพ เกตุชาติ

          เทศบาลเมืองทุ่งสง - นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

          เทศบาลเมืองปากพูน - ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

          เทศบาลเมืองปากพนัง - ขวัญชัย รอดมณี

          

5.จังหวัดนราธิวาส 

          เทศบาลเมืองนราธิวาส - ไพศอล อาแว

          เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก - นางสุชาดา พันธ์นราฃ

          เทศบาลเมืองตากใบ - ซันตารา นูซันตารา

          เทศบาลตำบลบาเจาะ - นายลุตฟี หะยีอีแต

          เทศบาลตำบลต้นไทร - นายอาทิตย์ เบญจมาพร

          เทศบาลตำบลรือเสาะ - นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม

          เทศบาลตำบลปาเสมัส - นายปฏิวัติ เด่นอร่ามคาน

          เทศบาลตำบลปะลุรู - นายมานิตร์ อุตรสินธุ์

          เทศบาลตำบลตันหยงมัส - นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ

          เทศบาลตำบลมะรือโบตก - นายอับดุุลรอฮีม เจะโซ๊ะ

          เทศบาลตำบลศรีสาคร - นายอาหะมะรูซี เจ๊ะคอ

          เทศบาลตำบลแว้ง - นายวสันต์ แวอุเซ็ง

          เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา - นายสุภโยค ลอดิง

          เทศบาลตำบลยี่งอ - นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ

          เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ - นายการุณ ไทยสนิท

          เทศบาลตำบลสุคิริน - นายจำรัส มังคลาทัศน์

6.จังหวัดปัตตานี          

          เทศบาลเมืองปัตตานี - นายนิอันนุวา สุไลมาน (คนใหม่) 

7.จังหวัดพังงา 

          เทศบาลเมืองพังงา - นายชูโชติ โกยกุล

          เทศบาลเมืองตะกั่วป่า - นายสันติสุข ณ ถลาง

8.จังหวัดพัทลุง 

          เทศบาลเมืองพัทลุง - นายวาทิต ไพศาลศิลป์

9.จังหวัดภูเก็ต 

          เทศบาลนครภูเก็ต - นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส

          เทศบาลตำบลรัษฎา - นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

          เทศบาลตำบลวิชิต - นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์

          เทศบาลตำบลฉลอง - นางธนพร องค์สันติภาพ

          เทศบาลตำบลราไวย์ - นายอรุณ โสฬส

          เทศบาลตำบลกะรน - ร.อ.เจด็จ วิชรศรณ์

          เทศบาลเมืองกะทู้ - นายชัยอนันท์  สุทธิกุล 

          เทศบาลเมืองป่าตอง - นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี

          เทศบาลตำบลเชิงทะเล - นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์

          เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี - นายประสงค์ ไตรรัตน์

          เทศบาลตำบลป่าคลอก - นายปัณยา สำเภารัตน์

          เทศบาลตำบลศรีสุนทร - นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

10.จังหวัดระนอง 

11.จังหวัดสตูล 

12.จังหวัดสงขลา 

          เทศบาลนครหาดใหญ่ –นายสาคร ทองมุณี

          เทศบาลนครสงขลา - นายศรัญ บิลพัฒน์

          เทศบาลเมืองเขารูปช้าง - นายจักรธร สุริแสง (คนใหม่)

          เทศบาลเมืองควนลัง - สมบูรณ์ ปัญญาธนากร

          เทศบาลเมืองคอหงส์ - ทวีศักดิ์ ทวีรัตน์

          เทศบาลเมืองบ้านพรุ - วินัย รัตนพันธ์

          เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา - ชอบ บิญกาญจน์

          เทศบาลเมืองสิงหนคร - กอง จันทร์สว่าง

          เทศบาลเมืองกำแพงเพชร - จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์

          เทศบาลเมืองสะเดา - วัชชพล ปริสุทธิ์กุล

          เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ - อรรถพล พร้อมมูล

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี - นายประเสริฐ บุญประสพ

          เทศบาลเกาะนครสมุย - นายรามเนตร ใจกว้าง

          เทศบาลเมืองท่าข้าม - นางวสุ ประดิษฐ์พร

          เทศบาลเมืองดอนสัก - นางนันทนี เชยกลิ่น

          เทศบาลเมืองนาสาร - โกศล ศุทธางกูล

14.จังหวัดยะลา 

          เทศบาลเมืองยะลา - นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ

          เทศบาลเมืองเบตง - นายสกุล เล็งลัคน์กุล

          เทศบาลเมืองสะเตงนอก - นายเสรี เรืองกาญจน์

          เทศบาลตำบลลำใหม่ - นายสุรชัย เรียบประดิษฐ์

          เทศบาลตำบลบุดี - นายมะซากี สาและ

          เทศบาลตำบลท่าสาป - นายสะมะดี หะยีปิ

          เทศบาลตำบลยุโป - นายนิรันดร์ เพชรแท้

          เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ - นายมะอูโซะ สาลัง

          เทศบาลตำบลบันนังสตา - นายสาการียา ยะหริ่ง

          เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง - นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ

          เทศบาลตำบลคอกช้าง - นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ

          เทศบาลตำบลยะหา - นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง

          เทศบาลตำบลปะแต - นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ

          เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ - นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ

          เทศบาลตำบลโกตาบารู - นายมาหะมะรอยี แวหะมา

          เทศบาลตำบลบาลอ - นายอับอดุลซูกูร ซายากะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป