วัน เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

อปท.เตรียมพร้อม!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งความคืบหน้า ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่ อปท.

access_time
กุมภาพันธ์ 12, 2019

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจฯ ซึ่งมีความเห็นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการชี้แจงต่อจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือ ได้อธิบายรายละเอียดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจว่า ในการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีความเห็นขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการชี้แจงต่อจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจเสนอ ดังนี้
       1.1 ให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนเฉพาะขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ สำหรับหลักเกณฑ์ให้ใช้ตามเดิม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการทบทวนหลักเกณฑ์ค่อนข้างนาน
       1.2 ให้สำนักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รวมถึงบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ได้สรรหาเพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนดเช่นเดียวกับพนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจในการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
       2.1 กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาดำเนินการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

       ส่วนที่ 1 ด้านนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุข และคณะกรรมการประสานและบริหารการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

       ส่วนที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการประชุมพิจารณาเพื่อดำเนินงานตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการทบทวนคณะทำงานเพื่อประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมถึงขั้นตอน ระยะเวลา และการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

       ส่วนที่ 3 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความจำนงในการขอรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 130 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กระทรวงสาธารณสุขจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       2.2 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
       1) การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ควรถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ด้วยเหตุผลเรื่องกระบวนการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และความมั่นคงก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา
       2) การถ่ายโอนและรับโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นการดำเนินงานในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ ดังนั้น จังหวัดจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องรับทราบการดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประธานอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
       3) ให้เสนอความเห็นของอนุกรรมการและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เพื่อจะได้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนแล้ว และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจและการดำเนินภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่อไป
       2.3 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
       1) รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
       2) ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลต่อการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และพิจารณาจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       3) ขอให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาติดตามประเมินผลการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
       4) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการชี้แจงต่อจังหวัด เพื่อได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

7 มกราคม 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป