วัน พุธ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

อปท.ด้วย! คตง.สั่งหน่วยงานรัฐ เปิดเผยค่าโฆษณา-ประชาสัมพันธ์

access_time
มกราคม 23, 2020

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงนามโดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระบุว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือ เพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ

  อาศัยอำนาจตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 วรรคห้า ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 27 (6) และมาตรา 5 วรรคสอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) จึงกำหนดให้มี ประกาศฉบับนี้ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐประกอบด้วย (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ (4) องค์การมหาชน (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

  โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สื่อมวลชน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ด้านขั้นตอนการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สื่อมวลชน กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย คตง.ได้แจ้งรายละเอียดไว้ในประกาศดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป