วัน พุธ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

อธิบดี สถ. ย้ำ แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม อปท.

access_time
สิงหาคม 14, 2019

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 กำหนดว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อปท. สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เพื่อเป็นจุดรวมการรายงานปัญหาของประชาชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาด้วย

  โดยวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สถ. กำหนด ซึ่ง อปท. อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่ อปท. หรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได้ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ก็ได้กำหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเพื่อให้ อปท. ร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง อปท. และการให้บริการประชาชน

  ทั้งนี้ เพื่อให้ อปท. แต่ละแห่งดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สถ. จึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยสถานที่กลางอาจตั้งอยู่ในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่ว่าการอำเภอก็ได้
  3. ให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กลางรับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทน
  5. ในกรณีที่มีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจนและก่อนเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องมีการตรวจรับงานก่อนทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าว

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Data not found
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป