วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สันนิบาตเทศบาลหารือสถ. แก้ระเบียบฯ คณะกรรมการชุมชน

access_time
พฤษภาคม 18, 2022

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เตรียมหารือร่วมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 มีปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือเทศบาลชะลอการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความลงในเพจ สมาคมฯ ระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชุนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้รับข้อหารือจากเทศบาลสมาชิกว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ข้อ 5 ที่กำหนดให้ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หากเทศบาลเห็นสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ โดยให้เทศบาลจัดทำเป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน และประกาศเทศบาลนั้นให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพื้นที่หรือเขตชุมชนด้วย

 

          ทั้งนี้ การจัดตั้งชุมชนอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิม ก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้ ประกอบกับบทเฉพาะกาล ในข้อ 32 ที่กำหนดให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

          ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเทศบาลหลายแห่งทั่วประเทศที่ในเขตเทศบาลมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดตั้งเป็นชุมชนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงทำให้เกิดปัญหาในแนวทางปฏิบัติว่า เมื่อคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลที่แต่งตั้งขึ้นมาก่อนระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อพ้นกำหนดตามที่ระเบียบกำหนดไว้แล้ว เทศบาลที่ยังมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ จะไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้

 

          สมาคมฯ จึงได้มีหนังสือหารือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้มีการแก้ไขระเบียบข้อดังกล่าว และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เชิญสมาคมฯ พร้อมทั้งผู้แทนเทศบาลที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีมติให้มีการนัดหมายประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปรับปรุง ใน ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานราชการของเทศบาล และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

 

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงเรียนมายังท่านขอได้โปรดชะลอการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ออกไปจนกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมฯ จักได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จ

 

          ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แจ้งเทศบาลในเขตพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป