วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สน.บถ.แจงการรับเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

access_time
สิงหาคม 10, 2019

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โดยระบุว่าตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 กำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้รับเงินเดือนเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่มาตรฐานทั่วไปกำหนดการได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงต้องเป็นไปตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละอันดับแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ ก.ค.ศ. กำหนด และใช้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ดังนั้นเพื่อให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 2) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 3) ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

อ่านหนังสือฉบับเต็ม

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป