วัน อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ. เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ปี 61

access_time
กุมภาพันธ์ 14, 2019

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ที่สามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น ในโรงเรียนสังกัด อปท. เพื่อรับรางวัล พร้อมมุ่งพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาสังกัด อปท.

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เตรียมสร้างแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ ที่กำหนดให้มีการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้ครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. 

       เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 และการสอบ PISA 2021 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัด อปท. โดยขอให้อปท. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายให้ชัดเจน และเหมาะสมกับโรงเรียน และดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ อปท. ที่ประกอบด้วย ท้องถิ่น จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เร่งรัดการดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด อปท. โดยให้ความสำคัญกับแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูว่า เมื่อดำเนินการแล้วผู้เรียนได้มี ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะ ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ.2561 หรือไม่? 

       อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ทางด้านการเตรียมความพร้อม ต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนครูและ นักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบ PISA นั้น ก็ให้มีการสร้างความ ตระหนักแก่เด็กนักเรียน ให้เห็นถึงความสำคัญของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาเหล่านั้นว่า มีผลต่อการศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในอนาคต รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการทดสอบว่า เป็นการเน้นการ ออกข้อสอบที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ และ กรมฯ จะประสานนาแนวข้อสอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แต่ละโรงเรียนของ อปท. นำไปดาเนินการจัดสอบ Pre O-Net และ Pre PISA เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว และความคุ้ยเคยกับข้อสอบ อีก ทั้งเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะมีการทดสอบจริงด้วย

       ที่สำคัญ กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถยกระดับผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

 

18 ธันวาคม 2561

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป