วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.เตือน อบจ.-ทน.-ทม. เร่งเตรียมข้อมูลทำคำของบฯ ปี 2565

access_time
ตุลาคม 31, 2020

  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.8/ว 3358 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแจ้งให้ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบฯ ตรง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง และเทศบาลเมือง 184 แห่ง จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณโดยตรง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. หรือ BBL รวมทั้งรวบรวมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณผ่านจังหวัด เพื่อเสนออธิบดี สถ. ให้ความเห็นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการจัดทำงบฯ ปี 2565

  รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ หรือการรายงานในรูปแบบอื่นตามที่ สถ. กำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคำของบประมาณของสำนักงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วน

  ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขอให้ทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบรายการ/ การประมาณการราคาและความพร้อมของสถานที่ เป็นต้น เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้ สถ.ได้ทันทีที่มีการแจ้งปฏิทินและแนวทางการของบฯ ปี 2565

อ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป