วัน อาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.สำรวจงบเลือกตั้งท้องถิ่นรอบที่ 3 สั่งอปท.แจงยิบ 9 ประเด็น

access_time
กันยายน 18, 2020

  วันที่ 18 กันยายน 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 2873 เรื่อง การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นหนังสือสั่งการรอบที่ 3 ที่มีเนื้อหาให้สำรวจงบเลือกตั้งท้องถิ่น โดยฉบับแรกเป็นหนังสือข้อความสำหรับวิทยุสื่อสาร กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 320 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 2 เป็นหนังสือสำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

   สำหรับหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด สั่งให้สำรวจงบฯ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องดำเนินตามมาตรการต่างๆ เช่น การเตรียมสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่าง การจำกัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละไม่เกิน 600 คน การจัดหาเวชภัณฑ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นต้น โดยมีการสำรวจทั้งสิ้น 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1. รายได้ที่คาดว่าได้รับจริงตามงบประมาณรายจ่ายปี 64 ของไตรมาสที่ 1 (จำแนกเป็นรายเดือน ต.ค. พ.ย. และธ.ค. 63)  2.รายจ่ายที่คาดว่าจะจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายปี 64 (จำแนกเป็นรายเดือน ต.ค. พ.ย. และธ.ค. 63)  3. เงินรายได้คงเหลือหลังหักรายจ่ายปี 64  ของไตรมาส 1 (จำแนกเป็นรายเดือน ต.ค. พ.ย. และธ.ค. 63)

  4. ยอดรวมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรายการ 5. เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ก่อนกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินฯ 6. เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้หลังกันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบปี 64 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 83 (3)

  7. เงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ 8. กรณีมีการหักเงินรายได้คงเหลือตามข้อ 3 เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เพียงพอ ให้ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ และ 9.ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเสร็จสิ้น (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ) แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ให้อปท.ตอบแบบสำรวจดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป