วัน เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

สถ.สั่งปิดโรงเรียน อปท. จัดเรียนทางไกล

access_time
มกราคม 03, 2021

  วันที่ 3 มกราคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ 3 ข้อ ดังนี้ (1) ให้สถานศึกษาในสังกัด ทุกประเภท ดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน โดยให้นายก อปท. พิจารณาสั่งปิดสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/5 (2) , พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 เตรส (2) , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 59 (2) แล้วแต่กรณี

  (2) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ส่วนกลางกำหนด  ให้นายก อปท.พิจารณาดำเนินการไปตามมาตรการดังกล่าว โดยดำเนินการตาม (1) โดยอนุโลม

  (3) ในระหว่างที่สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน ให้พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม

(อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่)

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป