วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ร่างฯ วินัยท้องถิ่น ฉ.3 เชือดปมคุกคามทางเพศ บังคับใช้ 3 ก.พ. 63

access_time
ธันวาคม 09, 2019

  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่หนังสือเรื่อง ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

  สำหรับร่างฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสำคัญที่เพิ่มขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทำไม่ยินยอมต่อการกระทำนั้น หรือทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ ประกอบด้วย การสัมผัสทางกาย ทางวาจา การกระทำ การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีใดๆ  หรือพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะส่อไปทางคุกคามทางเพศ ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศดังที่ได้กล่าวมา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง

  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้ส่งร่างประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การบริหารงานส่วนบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

อ่านประกาศทั้งหมดที่นี่ 

 

 

               

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป