วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ราชกิจจาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

access_time
กุมภาพันธ์ 25, 2020

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ รัฐสภา ดังต่อไปนี้

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

  มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

  หมวด บททั่วไป

  มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอน เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

  หมวด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

  มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๑๘,๗๗๐,๙๑๘,๐๐๐ บาท จำแนกดังนี้ (๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๗๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๖) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ๔,๙๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๗) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ๒๖๕,๗๑๖,๓๑๘,๐๐๐ บาท (๘) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๑๐,๔๖ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๙) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ ๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๐) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ๖๒,๗๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๑) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๙๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท … อ่านฉบับเต็มที่นี่

  ทั้งนี้ ในส่วนของ มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งเป็นจำนวน ๕๔,๑๑๒,๖๐๓,๓๐๐ บาท จำแนกดังนี้ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวม ๒๖,๓๘๕,๓๔๔,๘๐๐ บาท  และ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม ๒๗,๗๒๗,๒๕๘,๕๐๐ บาท

 

           

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป