วัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ชดเชยภาษีที่ดิน ทต.-อบต. 10,067,590,000 ลบ.

access_time
กรกฎาคม 17, 2021

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบล และ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

 

          ด้วยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

 

          ข้อ ๑ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้พิจารณาจัดสรรให้แก่ เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
 
          ข้อ ๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐,๐๖๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแก่เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ ๑๐ จํานวน ๑,๐๐๖,๗๕๔,๐๐๐ บาท จัดสรรให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสัดส่วนของผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ประจําปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง (การจัดเก็บรายได้) เฉพาะตัวชี้วัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี การจัดทําแผนที่แม่บทเพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่ ร้อยละ ของลูกหนี้ผู้ค้างชําระภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจํานวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที่

(๒) ส่วนที่สอง ร้อยละ ๙๐ จํานวน ๔,๐๖๐,๘๓๑,๐๐๐ บาท และส่วนที่เหลือจากการ จัดสรรตาม (๑) จัดสรรให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยังคงมีรายได้ลดลง ตามสัดส่วนของรายได้คงเหลือหลังการจัดสรรตาม (๑)

 

          ข้อ ๓ ให้เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล นําเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรร ตามข้อ ๒ ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี หากเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลใดนําไปใช้จ่าย และมีเงินเหลือให้ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล นั้น

 

          ข้อ ๔ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ ๒ ให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

 

          ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

          วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

          ประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป