วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลใน คกก.กระจายอำนาจฯ เป็นการเฉพาะ

access_time
เมษายน 10, 2021

          วันที่ 9 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

          โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลทำให้ นายกเทศมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว และมีผลให้ผู้แทนผู้บริหารเทศบาล ซึ่งเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย

          เมื่อนายกเทศมนตรีทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีปกติที่คัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลมาเป็นกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อประโยชน์ในการให้มีการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในครั้งแรก ภายหลังมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีดังกล่าว สมควรกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (3) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ดังนี้

          ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้เฉพาะในการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

          ข้อ 2 ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

          (1) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลนคร ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร และมีนายกเทศมนตรีนครที่ได้รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 24 แห่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          (2) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง และมีนายกเทศมนตรีเมืองที่ได้รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 156 แห่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          (3) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบล ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล และมีนายกเทศมนตรีตำบลที่ได้รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1,798 แห่ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          กรณีมีเหตุสุดวิสัยอันเป็นอุปสรรคในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลื่อนการเลือกกรรมการออกไป และจัดให้มีการดำเนินการดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง

          ข้อ 3 ในการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกรณีตามข้อ 2 นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิเข้าประชุมและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาลดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเริ่มการประชุมดังกล่าว

          ข้อ 4 เมื่อได้ดำเนินการตามประกาศนี้แล้ว ในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารเทศบาล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ต่อไป

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป