วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

รับข่าวดี วันเด็ก!!! อปท.แจกทุนการศึกษาเด็ก

access_time
กุมภาพันธ์ 16, 2019

       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผย ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถตั้งงบประมาณในการสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ

      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวด้วยว่า ทางด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาได้ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน สำหรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาได้ ตามระดับการศึกษา โดยระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละหนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน/ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน

 

12 มกราคม 2562

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป