วัน อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ระเบียบมหาดไทยเพิ่ม “ค่าเสี่ยงภัยโควิด” เป็นรายจ่าย อปท.

access_time
กุมภาพันธ์ 06, 2022

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และมาตรา 74 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (9 ) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 85 (10) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

 

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

          ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

          ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) (6) และ (7) ของข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

 

          “( 5 ) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

          (6) เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

          (7) เงินรายการอื่นที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเพิ่ม หรือเงินที่มีลักษณะ เดียวกัน”

 

          ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

          “การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด แล้วแต่กรณี ”

 

อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเต็มที่นี่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป