วัน เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

รวมกฎหมายลูก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินใหม่ ล่าสุด!

access_time
มกราคม 10, 2020

  วันที่ 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​ และ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562​ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  สำหรับ กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​ มีสาระสำคัญว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัด ตามกฎหมาย ข้อ 2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคำร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ให้มีคำสั่งงดเบี้ยปรับ ข้อ 3 การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

  ด้าน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 หมวดได้แก่ หมวด 1 การคำนวณมูลค่าที่ดิน หมวด 2 การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง และหมวดที่ 3 การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด

  ทั้งนี้ กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษารวมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

  • กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562

  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562​​

  • กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562​

  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562​

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป