วัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ย้ำ! เกณฑ์การตั้งผู้รักษาราชการแทนของ อปท.

access_time
กรกฎาคม 18, 2019

 สถ. แจงแนวฏิบัติการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หลัง อปท. หลายแห่งดำเนินการไม่ถูกต้อง

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระบุว่า เนื่องจากมี อปท. หลายแห่งดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนไม่ถูกต้อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. ทุกแห่งปฏิบัติในหลักเกณฑ์เดียวกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของ อปท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง

  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  กรณีไม่มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดฯ หลายคน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งรองปลัดฯ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดฯ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาการแทน

  ส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกอง หรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

  ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ให้รองปลัดฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

  ด้านการพิจารณาลำดับอาวุโส ให้พิจารณาดังนี้

  1. ผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
  2. ถ้าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
  3. ถ้าเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
  4. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
  5. ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุราชการเท่ากัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
  6. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกัน ผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นรู้สุขกว่า
  7. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใดมีอายุแก่กว่าผู้ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป