วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มีผลบังคับใช้! อนุมัติจ่ายคนท้องถิ่น 3,500 บาท เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

access_time
กุมภาพันธ์ 17, 2021

  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ฉบับ ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

  ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 (อบจ.) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 (อบต.)

  เนื้อหาในประกาศทั้ง 3 ฉบับ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และอบต. ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และเป็นปัจจุบัน เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และอบต. ได้รับเงินค่าตอนแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จึงออกประกาศไว้ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

  ให้ยกเลิกประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และอบต. ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 ทั้ง 3 ฉบับ

  ให้ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และอบต.ที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง และระดับกลาง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง และระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ

  กรณีข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล และอบต. ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้งดจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง แต่ยังคงได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

  ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป