วัน จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มาแล้ว! ระเบียบฯ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท.

access_time
มิถุนายน 11, 2019

       เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งลงนามโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้แล้วนั้น

       วันนี้ (11 มิถุนายน) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชื่อว่า “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

       “บุคคลที่มีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป และจำนวนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวจะต้องปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานจากผู้บริหารท้องถิ่น” อธิบดี สถ. กล่าว

       ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ อปท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น หรือหน่วยงานอื่นได้ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่ต้องการจะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรในการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อธิบดี สถ. กล่าว

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป