วัน เสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มหาดไทย แจ้ง อปท.ต้องเลิกสำเนาเอกสาร แต่ต้องซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเอง!!!

access_time
กุมภาพันธ์ 14, 2019

       เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน) โดยขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

       1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.1 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

1.2 กรณีการจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       2.รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือนจนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในการให้บริการประชาชนครบถ้วน

 

31 ธันวาคม 2561

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป