วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มติ ครม. เพิ่มเครื่องแบบ “เครื่องแบบคอเปิดสีน้ำเงิน” เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

access_time
มีนาคม 20, 2019

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ มท. เสนอว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน มีหน้าที่หลักในการอำนวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียยร้อย ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และกฎหมาย อื่น ๆ บัญญัติหรือกำหนดและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ได้กำหนดเครื่องแบบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ไว้จำนวน 2 ชนิด ประกอบด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการและเครื่องแบบพิธีการ ยังไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

ตัวอย่างเครื่องแบบกากีคอแบะ

 

ตัวอย่างเครื่องแบบกากีคอพับ (แขนยาว / แขนสั้น)

       ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล เป็นไปด้วยความเหมาะสม คล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ และ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ให้มีเครื่องแบบปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่

       โดยสรุป สาระสำคัญของ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญเพื่อเพิ่มเติม เครื่องแบบของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ตามข้อ 9 และข้อ 10 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 โดยเพิ่มเครื่องแบบปฏิบัติราชการอีกหนึ่งประเภท คือ เครื่องแบบคอเปิดสีน้ำเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป