วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

มติคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

access_time
เมษายน 28, 2020

 วันที่ 28 เมษายน 2563 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่ มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสาระสำคัญ 5 ข้อ ประกอบด้วย

  1. เห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 47,858.9593 ล้านบาท โดยจัดสรรให้เทศบาล และ อบต. ตามสัดส่วนในปี 2562

  2. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่อนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ

  3. เห็นชอบงบประมาณเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอตั้งงบประมาณ 2 รายการ ได้แก่ 1) เงินอุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้ง CCTV จำนวน 1,000 ล้านบาท 2) เงินอุดหนุนโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น จำนวน 105.3808 ล้านบาท

  4. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม อสม. โดยไม่นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5. เห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณารายละเอียดการจัดสรรต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป