วัน เสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ป.ป.ช.ออกโรง! ลงพื้นที่เฝ้าระวังอปท.ใช้จ่ายงบโควิด-19

access_time
พฤษภาคม 29, 2020

  ป.ป.ช.เตือนเตรียมลงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีโควิด-19 ของอปท.ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมขอมหาดไทยแจ้งอปท.เปิดเผยราคาจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระบุว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้อปท. สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 ประกอบกับให้อปท. สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายได้ด้วย

  นอกจากนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับตามหนังสือเวียน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้ อาจนำไปสู่ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้

  พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในเบื้องต้นจึงขอความร่วมมือปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยังอปท. ให้มีการเปิดเผยราคาพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  พร้อมทั้ง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคหรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่อาจจะมีการขอเข้าไปสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในแต่ละอปท.ด้วย

  ในขณะเดียวกัน การทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการลงพื้นที่เพื่อขอสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ หลังจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ จะรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและปัญหาที่ตรวจพบเพื่อรายงาน มายังสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง โดยมีสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ และประมวลผล หากการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ก็จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ส่งไปยังอปท.ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป