วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

access_time
มิถุนายน 02, 2022

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเงินอุดหนุนเป็นรางวัลทั้งสิ้น 147 ล้านบาท สำหรับเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล มีดังนี้

 

          ข้อ 1 ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี จำนวน 147,000,000 บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

                    1.1 ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

                    1.2 ประเภทโดดเด่น ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง (2) เทศบาลตำบล (3) องค์การบริหารส่วนตำบล

                    1.3 ประเภททั่วไป ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง (3) เทศบาลตำบล (4) องค์การบริหารส่วนตำบล

 

          ข้อ 2 คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร

                    2.1 ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

                    2.2 ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2564 และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลี่ยทุกด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

                    2.3 ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัล การบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2564 และจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลี่ยทุกด้านตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป

 

          ข้อ 3 หลักเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประกอบด้วย

                    3.1 เกณฑ์ชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                    3.2 เกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

          สำหรับเงินรางวัล ให้แบ่งเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 147,000,000 บาท ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

          1. เงินรางวัลส่วนที่ 1 ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,100,000 บาท

                    รางวัลที่ 1 จำนวน 3,700,000 บาท

                    รางวัลที่ 2 จำนวน 2,700,000 บาท

                    รางวัลที่ 3 จำนวน 1,700,000 บาท

                    รางวัลชมเชย 1 รางวัล จำนวน 1,000,000 บาท

 

          2. เงินรางวัลส่วนที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล รวมเป็นเงิน 68,000,000 บาท โดยแบ่งประเภทรางวัล ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

                    (1) ประเภทโดดเด่น จำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล รวมเป็นเงิน 28,800,000 บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทโดดเด่น ประกอบด้วย

                              (1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จำนวน 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,600,000 บาท

                                         รางวัลที่ 1 จำนวน 3,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 2,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 900,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท

                              (1.2) เทศบาลตำบล จำนวน 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,600,000 บาท

                                        รางวัลที่ 1 จำนวน 3,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 2,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 900,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท

                              (1.3) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 9,600,000 บาท

                                        รางวัลที่ 1 จำนวน 3,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 2,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 900,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท

                    (2) ประเภททั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 34 รางวัล รวมเป็นเงิน 39,200,000 บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภททั่วไป ประกอบด้วย

                              (2.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 6,200,000 บาท

                                        รางวัลที่ 1 จำนวน 2,300,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 1,800,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,300,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 1 รางวัล จำนวน 800,000 บาท

                              (2.2) เทศบาลขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จำนวน 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 7,800,000 บาท

                                       รางวัลที่ 1 จำนวน 2,300,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 1,800,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,300,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท

                              (2.3) เทศบาลตำบล จำนวน 12 รางวัล รวมเป็นเงิน 12,600,000 บาท

                                        รางวัลที่ 1 จำนวน 2,300,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 1,800,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,300,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 9 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,200,000 บาท

                              (2.4) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 รางวัล รวมเป็นเงิน 12,600,000 บาท

                                        รางวัลที่ 1 จำนวน 2,300,000 บาท

                                        รางวัลที่ 2 จำนวน 1,800,000 บาท

                                        รางวัลที่ 3 จำนวน 1,300,000 บาท

                                        รางวัลชมเชย 9 รางวัล รางวัลละ 800,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,200,000 บาท

          3. เงินรางวัลส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากข้อ 8.1 และข้อ 8.2 จำนวน 69,900,000 บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีเงินรางวัลผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ ได้แก่

                    (1) เงินรางวัลผ่านเกณฑ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่การประเมิน ในรอบสุดท้าย จัดสรรให้กับประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป

                    (2) เงินรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของ สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยจัดสรรให้กับประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไป

 

          ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

ประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประกาศเกณฑ์ชิงรางวัล 147 ล้านบาท  อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป