วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ 3 เทศบาลเมือง 1 เทศบาลตำบล

access_time
กันยายน 09, 2020

  วันที่ 8 กันยายน 2563 ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางกะดี โดยที่เทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่ หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง ตามความประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางกะดี 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจำนวน 12 คน โดยให้ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีเป็นการชั่วคราว (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพล และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง หากจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมบึงแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จะมีชื่อซ้ำกับเทศบาลตำบลจอมบึงซึ่งมีอยู่เดิม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงมีราษฎร ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพลและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่บางบัวทองและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองหากจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้ว ในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จะมีชื่อซ้ำกับเทศบาลเมืองบางบัวทองซึ่งมีอยู่เดิม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่บางบัวทอง และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 

  ทั้งนี้ เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิก สภาเทศบาลเมืองจำนวน 12 คน โดยให้ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็นการชั่วคราว (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีสภาพเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล รวมทั้งมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง และให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล เป็นการชั่วคราว (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป