วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

ทางออกสภาฯ เมืองพัทยา ผู้ว่าฯ ลงนามแต่งตั้ง 12 สมาชิกสภาฯ ชั่วคราว

access_time
ตุลาคม 31, 2021

          จากกรณีที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออกพร้อมกัน 4 คน ทำให้เดิมที่มีสมาชิก 8 คน เหลือสมาชิกเพียง 4 คน เป็นเหตุให้มีสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 6 คน ตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกที่เหลือจึงต้องยุติบทบาทหน้าที่ลงไปตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา

 

          ทำให้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ต้องทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่เป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 85/2557 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติให้กำหนดจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยา

 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว

 

          ด้วยสมาชิกเมืองพัทยาปัจจุบันมีสมาชิกสภาคงเหลือจำนวน 8 คน จาก 12 คน ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 มิ.ย.  ต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 64 จึงทำให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

 

          ซึ่งตามประกาศ คสช. ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 ก.ค.57 ข้อ 3 วรรคสอง กำหนดว่า สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

 

          ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0804.7/34852 ลงวันที่ 12 ต.ค. 64 จึงเป็นผลให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่คงเหลือจำนวน 4 คน มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด และถือได้ว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศ คสช. ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 ก.ค. 57

 

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 ก.ค. 57 จึงแต่งตั้งสมาชิกเมืองพัทยา ประกอบด้วย 1. นายสิทธิพร ครุฑนาค 2. พิสุทธ์ อมรยุทธ์ 3. นายวุฒิพล เจริญผล 4. พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง 5. นายสมชาย ศิโรรัตน์ 6. นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ 7.ดร.วสันต์ นาวเหนียว 8. นายโชฎึก โชติกำจร 9. น.ส.ฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 10. นายบุญอนันต์ พัฒนสิน 11. พลเอกภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ และ 12. พลตำรวจโทอภิชาติ ศิริสิทธิ์ จนว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย

 

ทางออกสภาฯ เมืองพัทยา ผู้ว่าฯ ลงนามแต่งตั้ง 12 สมาชิกสภาฯ ชั่วคราว

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป