วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ค่าอาหารกลางวันเด็ก รัฐบาลใจถึงเพิ่มอีก 1 บาท

access_time
กุมภาพันธ์ 10, 2021

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 1-6 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นอัตรา 21 บาท ต่อคนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป จากเดิม 20 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นงบประมาณที่ต้องอุดหนุนให้หน่วยงานรับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25,436 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จะต้องอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบางส่วนเป็นงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้กับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 823 ล้านบาท และเป็นส่วนที่จัดสรรให้กับนักเรียนเอกชนอีกประมาณ 32 ล้านบาท

  โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ต่อมาในปี 2543 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปีเพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา ให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและในระดับก่อนประถมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการนี้ให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เริ่มแรกนั้นรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับค่าอาหารกลางวันเด็กในอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน

  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.ค.51 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ 10 บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 หลังจากนั้นในวันที่ 13 พ.ค. 52 ครม.จึงได้มีมติเห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม 100% ในอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป รวมทั้ง ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ที่เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีส่วนร่วมสมทบดำเนินการและประสานความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น มาร่วมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 

  หลังจากนั้น ห่างกัน 4 ปี วันที่ 22 ต.ต. 56 ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวันเด็กเพิ่มขึ้นจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นในอัตรา 7 บาท ต่อคนต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับราคาสินค้าและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งใช้อัตรา 20 บาทมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาเกือบ 8 ปี กระทั่ง ครม.มีมติให้ปรับขึ้นราคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 1 บาท เป็น 21 บาทต่อคนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป