วัน อาทิตย์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down

คืบหน้าแล้ว!!! สนช. เตรียมพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ต้นปี 2562 เลือกตั้งสนามใหญ่ขยับ เลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมเขยิบ!!

access_time
กุมภาพันธ์ 13, 2019

       ข่าวจากรัฐสภา เมื่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว ประเด็นสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. อปท.รูปแบบพิเศษ ปรับแก้คุณสมบัติผู้ว่า กทม. และนายกเมืองพัทยา อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี จากเดิม 30 ปี กำหนดดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62

       พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แถลงข่าวความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมาย ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 144 มาตรา โดยคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 44 มาตรา เพิ่มขึ้นใหม่ 5 มาตรา และตัดออก 1 มาตรา ทั้งนี้ กมธ. ได้นำข้อมูลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้นำเสนอ ตลอดจนข้อสังเกตจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กมธ.วิสามัญฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 2561

       พลโท ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกมธ.วิสามัญฯ ได้พิจารณาให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีความสุจริตเที่ยงธรรม และคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วยโดย

       ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ว่าเมื่อร่างกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศในราชกิจานุเบกษา>>> ให้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้กำหนด ว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใดก่อน และให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะตรวจสอบเนื้อหาร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. วาระ 2 และ 3 ได้ในช่วงต้นเดือน ม.ค. 2562

       พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กล่าวถึงการพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ว่า กรรมาธิการได้ปรับแก้เรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ผู้บริหาร กทม. และนายกเมืองพัทยา จากเดิมอายุ 30 ปี เป็น 35 ปี ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะกลับมาสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ กำหนดวุฒิการศึกษาผู้ว่าฯ กทม. ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยได้ หากพบการกระทำความผิด ส่วนวันเลือกตั้งท้องถิ่น คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

       พล.อ.ไพชยนต์ กล่าวว่า กรรมาธิการได้แก้ไขเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กทม. และเมืองพัทยา ให้จัดการการจราจร โดยสนับสนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. ได้สัปดาห์หน้า หรือต้นเดือน ม.ค. 2562

 

21 ธันวาคม 2561

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป