วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

คืบหน้า! พ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดจัดการตนเอง

access_time
มกราคม 29, 2020

  วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่รัฐสภา นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ระบุถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ต่อแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. .... 

  โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปแล้ว ประมาณ 29 มาตรา โดยมีสาระสำคัญในประเด็นการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเอง การกำหนดหลักการพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดโครงสร้างจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย สภาจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการตนเอง และสภาพลเมืองจังหวัดจัดการตนเอง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาจังหวัดจัดการตนเอง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  ด้านต่อมา การแก้ไขปัญหาการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กกรณีการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมาธิการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 14 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอ โดยประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 

  “สำหรับการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ประชุมฯ เห็นควรให้มีการเสนอญัตติศึกษาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ยังได้ พิจารณาศึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติเห็นว่าเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีการศึกษารายละเอียดค่อนข้างมาก สมาคมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความรอบคอบด้วย” นายชัยวัฒน์กล่าว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป