วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

คลังเปิดหลักเกณฑ์การยืมเงินของ อบต.

access_time
มีนาคม 31, 2021

          ปลัดคลัง แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกู้เงินของ อบต. เพื่อ “ลงทุน – ปรับโครงสร้งหนี้” วงเงินไม่เกิน 50 ล้าน ให้อำนาจผู้ว่าฯ อนุมัติ

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้นายอำเภอและและผู้บริหาร อบต. ทราบ โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ทำให้ อบต.สามารถกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภา อบต. ตาม มาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้ไว้ 2 ข้อ ประกอบด้วย กู้เพื่อลงทุน และกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

          1. การกู้เงินจะต้องดำเนินดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

          2. รมต.มหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ อบต. กู้เงิน กรณีกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย และ อบต. นั้นมีความสามารถในการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ

          3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณการขอกู้เงินของ อบต. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน หรือการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (อ่านหลักเกณฑ์ที่นี่)

          4. อบต. ที่มีความจำเป็นต้องการกู้ยืมเงินไปดำเนินภารกิจตามกฎหมาย ต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นและประหยัดต้นทุนทางการเงินให้ได้มากที่สุด และควรพิจารณากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารการเงินของ อปท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ อปท. กู้ยืมเงินจากเงินฝากกองทุนในกลุ่มของ อปท. มากกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจากเงินกองทุนของ อปท. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก รมต.มหาดไทย เนื่องจากการขอกู้เงินจากกองทุนดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของกองทุนต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว

อ่านระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป