วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ขยายเวลา 'เทศบาลตำบล' รับงบประมาณตรงสำนักงบฯ

access_time
พฤศจิกายน 26, 2022

          สำนักงบประมาณมีหนังสือตอบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ขยายเวลาการกำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ไปเป็นปีงบประมาณ 2568

             

          เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดยสำนักงบประมาณได้ร่วมหารือในเรื่องดังกล่าวกับกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกครั้งแล้วมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยเห็นควรให้เทศบาลตำบลขยายเวลาการกำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

          ดังนั้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอให้เทศบาลตำบลเสนอคำของบประมาณรายจ่ายผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรวบรวมนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

 

          โดยก่อนหน้านี้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้พิจารณาขยายเวลาการกำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       

 

          เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการโดยรวมและสามารถนำงบประมาณไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลไปพลางก่อน และขอให้เสนอคณะกรรม การการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาด้วย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

ขยายเวลา 'เทศบาลตำบล' รับงบประมาณตรงสำนักงบฯ

ขยายเวลา 'เทศบาลตำบล' รับงบประมาณตรงสำนักงบฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป