วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ก.ส.ท.ให้สิทธิ “เทศบาล-พัทยา” กู้เงินต่อทุนในโรงรับจำนำ

access_time
เมษายน 30, 2020

  วันที่ 30 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะรองประธาน ก.ส.ท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีผู้แทนเทศบาล และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการ

  มีมติให้เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีสถานธนานุบาลให้สามารถกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

  โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน ดังนี้ (1)วงเงินการให้กู้ โดยสถานธนานุบาลขนาดเล็ก ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ 15 ล้านบาท (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (3) ยื่นเอกสารขอกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (4)การขอรับเงินกู้ให้ขอรับเป็นงวดๆ ตามความจำเป็น และต้องรับเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (5) ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องชำระหนี้ ในปีงบประมาณ 2564) และ (6) การขอกู้เงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อทำสัญญากู้เงินแล้วจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป