วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ก.จ.แจงแนวทางบริหารงานบุคคลช่วงไร้ผู้บริหารท้องถิ่น

access_time
พฤศจิกายน 02, 2020

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่ หนังสือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลงนามโดยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.จ. ระบุว่า ผลจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผลให้นายก อบจ.และ ส.อบจ.พ้นจากทำแหน่งทันที

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ อบจ. ในระหว่างที่ไม่มีนายก อบจ.และปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เท่าที่จำเป็นเป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. ตามมาตรา 36 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามประกาศมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบจ. ดังนี้

  1. กรณีเป็นลักษณะงานประจำทั่วไปหรือการดำเนินการที่ประกาศมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดให้ต้องดำเนินการ ให้ปลัด อบจ.พิจารณาดำเนินการได้
  2. กรณีงานใดที่ต้องเป็นนโยบายของผู้บริหาร หากไม่ดำเนินการก็ไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดผลเสียแก่ผู้ใด และอบจ.ไม่เสียประโยชน์ ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้มาทำหน้าที่นายก อบจ. เช่น การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการอบจ. การปรับปรุงตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ. หรือขอปรับตำแหน่งบริหารที่มีอยู่เดิมให้มีระดับสูงขึ้น ยกเว้นที่ต้องดำเนินการตามข้อ 1

  ทั้งนี้ กรณีการเลื่อนระดับของข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ที่ไม่มีการปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินการได้ แต่จะได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ก่อน รวมถึงการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างที่กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป