close

หน้าแรก

menu
search

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

schedule
share

แชร์

          ประกาศแล้วรางวัลพระปกเกล้าปี’65 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีควงเทศบาลตำนาน และอบต.อ่าวนางคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ – เทศบาลตำบลท่าสาป  จังหวัดยะลา คว้ารางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  ส่วนอบจ.สงขลา –เทศบางเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองกะทู้ และเทศบาลตำบลศรีเตี้ยรับรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

 

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2565 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24  ในงานนี้ได้มีการประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศรางวัลพระปกเกล้า เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565

 

          รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2565 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่ 22 สถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยมีการมอบรางวัลพระปกเกล้า  4 ประเภท ดังนี้ 1. ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   2. การเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์  3. การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  และ 4. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565

 

          ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีจำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  , เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  และ อบต.อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

 

          ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ มีจำนวน 2 แห่ง คือ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  และ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 4 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตและเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   

 

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

 

          นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพระปกเกล้า  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565  แบ่งออกเป็น 1.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  2.ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  และ 3. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 

          รางวัลความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีจำนวน 5 แห่ง คือ  เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง , เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  และ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

          ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  จำนวน 10 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  , เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น , เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน , เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ,เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ,เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี , เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน , เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ,องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ,องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

          ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 13 แห่ง คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ,เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ,เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด , เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ,เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา , เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ,เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ,องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ,องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี  ,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

          นอกจากนั้นยังมีรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ประจำปี 2565  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จำนวน 8 แห่ง คือ  เทศบาลเมืองเลย อำเภอเลย จังหวัดเลย   ,เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี   ,เทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ,เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   ,องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  , อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

          ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  จำนวน 4 แห่ง คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ,องค์การบริหารส่วนตำบล แม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  , องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

          การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 24 ในหัวข้อ “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security Challenges and Democracy) จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565  ประกอบด้วยเวทีประชุมกลุ่มย่อย  5 กลุ่ม 5   เรื่อง  คือ  1.เรื่อง “ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่” (Democracy and Advanced Technological Challenges)   2 เรื่อง “ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์”  (Democracy and Geopolitics Rivalry)  3 เรื่อง “ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม” (Democracy and Societal Security)  4 เรื่อง “ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม” (Democracy and Environmental Security) และ 5 เรื่อง “ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ” (Democracy, Globalization and Economic Disruption)

 

สามารถรับชมการประชุมวิชาการ (ย้อนหลังได้ทาง) 
https://www.facebook.com/kpi.ac.th

**รับชมการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยได้ทางลิงค์
https://fb.watch/gCPIPRjot6/

**ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ทางลิงค์
https://rb.gy/0jnh6g

**ดาวโหลดภาพกิจกรรมพิธีรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ได้ทางลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1dLq_iwa2RaFvu5pk2DbJLTwlBhYY9f5n?usp=share_link

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

 

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 25659 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

9 องค์กรท้องถิ่นคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2565

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]