close

หน้าแรก

menu
search

49 อบจ. เตรียมรับถ่ายโอนรพ.สต. 3,036 แห่ง

schedule
share

แชร์

          การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่มี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 

          โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะประเมินฯ เสนอให้ อบจ. จำนวน 49 แห่ง รับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. จำนวน 3,036 แห่ง จากจำนวน 9,787 แห่งทั่วประเทศ

 

          นายเลอพงศ์  เปิดเผยว่า จากการประเมินศักยภาพ อบจ. ทั้งหมด 49 แห่ง  ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ส่วนตัวเลขของ รพ.สต. ที่มีความประสงค์ขอถ่ายโอน เบื้องต้นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจะมีทั้งหมด 3,036 แห่ง ในเขตจังหวัดจํานวน 49 จังหวัด ตามที่คณะทํางานเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของ อบจ. เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จํานวน 4 คณะ ตรวจประเมิน ความพร้อม และได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป

  1. แจ้งกระทรวงสาธารณสุขทราบผลการประเมินความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จํานวน 49 แห่ง เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. แจ้งผลการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ของ อบจ. จํานวน 49 แห่ง ให้ อบจ. ดังกล่าวทราบ และขอให้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อ สอน. และ รพ.สต. ที่ อบจ. แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน

          พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างทุกประเภทที่สมัครใจถ่ายโอนไป อบจ. แจ้งสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564และสําเนาเรื่องแจ้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดด้วย

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]