close

หน้าแรก

menu
search

‘3 เทศบาลใต้’ ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

schedule
share

แชร์

          สภา Green City  IMT-GT คึกคัก  3 เทศบาลสงขลา หาดใหญ่ และยะลา ลุยกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาเมืองสีเขียวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  และตัวแทนจากเทศบาลนครสงขลา  ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย)  ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย  พร้อมประชุมความร่วมมือสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเมดาน อินโดนีเซีย เป็นประธาน

 

          ภายหลังการประชุม  นายกเทศมนตรีเมืองเมดาน  เป็นประธานนำปั่นจักรยานรอบเมือง และร่วมปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะใจกลางเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายการพัฒนาเมืองสีเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืน ในกลุ่มสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวทั้งสามประเทศ Green Cities IMT -GT  Mayor Council Meeting

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

          โครงการความร่วมมือสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวทั้งสามประเทศ Green Cities IMT-GT เป็นการขยายกรอบความร่วมมือพัฒนา ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT – GT) แต่เดิมซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยถึงความพร้อมและศักยภาพของเทศบาลสมาชิกที่เข้าร่วม 

 

          โดยสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว Green Cities IMT-GT มุ่งเน้นสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาเมืองเป็นเมืองสีเขียวภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแบบมีทิศทาง  ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการคมนาคมขนส่งและจราจร  ด้านพลังงาน  การจัดการขยะและของเสีย  ความหลากหลายทางชีวภาพ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

          จากผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการคมนาคมขนส่งและจราจร เทศบาลนครสงขลา มีแผนงานที่เข้าข่ายเป้าหมายมากที่สุด คือ เพิ่มการบริการขนส่งสาธารณะ การเดินทางรูปแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน 2) ด้านพลังงาน เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีแผนงานในระดับที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายได้ คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานจากการเผาไหม้น้ำมัน  3) การจัดการขยะและของเสีย ทุกเทศบาลมีแผนงานด้านนี้ค่อนข้างมากที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายได้อย่างดี คือ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดแยกและรวบรวมเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกเทศบาลมีแผนงานเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ค่อนข้างมาก สามารถสนับสนุนเป้าหมายได้อย่างดี คือ การเพิ่มต้นไม้ปกคลุม การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ และการมีแผนงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  5) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลส่วนใหญ่มีแผนงานที่สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสถานศึกษา ที่สนับสนุนเป้าหมายได้อย่างดี คือ การมีโรงเรียนอีโคสคูล หรือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

          สำหรับโครงการสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว Green Cities IMT-GT เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งแต่ละประเทศต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่ขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติมที่เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกและภูมิภาค โครงการนี้เริ่มต้นในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2536 โดยทั้ง 3 ประเทศเห็นชอบให้ขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ให้ศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ

 

          โครงการนี้เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่เป็นความร่วมมือเฉพาะเขตที่กำหนดขึ้นและมีจุดเด่นคือ เอกชนจะเป็นผู้ระบุความต้องการและให้รัฐบาลให้การสนับสนุนตามความต้องการของเอกชน

 

          โดยมีกรอบความร่วมมือประกอบด้วย  (1) พื้นที่ ประกอบด้วยภาคเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย (อาเชห์ สุมาตราเหนือและตะวันตก) 4 รัฐตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัก และปีนัง)และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล)

          (2) เป้าหมาย เพื่อเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง 3 ประเทศโดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต การลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

          (3) สาขาความร่วมมือมี 10 สาขาหลัก คือ (3.1) คมนาคมขนส่งทางบกและทางน้ำ (3.2) พลังงาน (3.3) เกษตรและประมง (3.4) อุตสาหกรรม (3.5) ท่องเที่ยว (3.6) การค้า (3.7) การลงทุนและการเงิน (3.8)พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้ายแรงงาน (3.9) คมนาคมขนส่งทางอากาศ (3.10) สื่อสารโทรคมนาคม

          (4) กลไกติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง 3 ประเทศเป็นรายสาขา และมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 1 ครั้ง โดยผลัดกันเป็นประเทศเจ้าภาพ

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

 

'3 เทศบาลใต้' ร่วมลุยสภา Green City  IMT-GT

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]