close

หน้าแรก

menu
search

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

schedule
share

แชร์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.) ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมมือกันจัดโครงการการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อแก้ไขและพัฒนาด้านการแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน”

 

          วันที่ 20 มิ.ย. 66 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมด้วย ดร.พิเชษฐ์ หนองชาง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายแพทย์ รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุม การจัดโครงการ ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1

 

          โดย ดร.พิเชษฐ์ หนองชาง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า การดำเนินการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการที่จะพัฒนา ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่งผลให้มีการวางแผนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ขยายตัวครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ของประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปีอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ดังนั้น เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ในการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการวมกัน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติจึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

          ดร.พิเชษฐ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพราะเป็นเวทีวิชาการในระดับชาติ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายดานการแพทย์ฉุกเฉิน และยังเป็นเวทีในการประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วย

 

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้สนใจ และบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 2,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมและการเสวนาดังนี้

 1. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางและนโยบายการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 2. การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 3. การเสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 4. การบรรยาย “การกรอกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชย และการประมวลผลข้อมูล”
 5. การเสวนา “ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล (D1669)”
 6. การเสวนา “ศูนย์เรียนรู้ และหลักสูตรกู้ชีพพื้นฐาน”
 7. การเสวนา “ทำอย่างไรให้เข้าสู่มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนมั่นใจ”
 8. การเสวนา “การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง (ALS) ในท้องถิ่น เพื่อการเข้าถึงของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติและประชาชนมั่นใจ”
 9. การบรรยาย “ท้องถิ่นกับการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่พิเศษและทุรกันดาร”
 10. การเสวนา “การถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 11. การเสวนา “ท้องถิ่นยุคใหม่กับการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะสาธารณภัย”
 12. การเสวนา “กฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน”
 13. เสวนา “การดำเนินงานและบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการอำนวยการพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด”
 14. การเสวนา “โครงสร้าง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานตำแหน่ง และการบริหารงบประมาการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 15. การเสวนา “การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในงานมวลชนสู่การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

          นายบุญชู กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล “การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566” ทั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดและเขตสุขภาพทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย และหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

          นายแพทย์ รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติในครั้งนี้เป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่เผยสู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี หรือมีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่น ๆ ได้มีการพัฒนาความรู้ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการระดับชาติเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและนอกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน มีการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐานจึงขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถิ่น บุคลากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชมนิทรรศการผลงานเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ร่วมรับฟังการบรรยาย การอภิปราย/เสวนา ในหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงได้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงการประชุมวิชาการครั้งนี้

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดล้อมรอบไปด้วยภูเขา เหมาะสำหรับเป็นแหล่งของปศุสัตว์ ประชากรจึงมีอาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ รองจากการทำการเกษตร มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายซึ่งรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ถนนทางสะดวกสบาย สามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดได้อย่างง่ายดาย โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การได้มาสัมผัสจังหวัดสุพรรณบุรีจึงถือว่าเป็นประสบการณ์อันแสนประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นนอกจากวันนี้ผมจะขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว ผมยังอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในเมืองสุพรรณบุรีของเรา ซึ่งผมเชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสุพรรณบุรีจะสร้างความสนุก เพิ่มสีสันใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิต พร้อมเรียกรอยยิ้มให้แก่ทุกท่านได้ในทุกวันเมื่อมาเยือนเมืองสุพรรณบุรีอย่างแน่นอนครับ

 

          โดยจะมีการจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดการประชุม

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

08.30 – 09.10 น.         ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับชม VTR

09.10 – 10.10 น.          พิธีเปิดการประชุมและมอบโล่รางวัล HERO Award และรางวัลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น

                                   กล่าวต้อนรับโดย

                                   นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                   กล่าวรายงานโดย

                                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                   ประธานพิธีเปิด

                                   เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

10.30–11.20 น.           บรรยายพิเศษ “ทิศทางและนโยบายการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

                                    โดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

11.20– 12.00 น.        บรรยายพิเศษ “การส่งเสริมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.         เสวนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

                                    วิทยากร

                                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                    นางคมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

                                    นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

                                    นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

                                     นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                                     ดำเนินรายการโดย นายมานพ เชื้อบัณฑิต

            ห้องประชุมย่อย บรรยาย “การกรอกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชย และการประมวลผลข้อมูล” วิทยากร นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าที่สิบโท เอก โอฐน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

15.00 – 16.30 น.         เสวนา “ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล (D1669)”

                                   วิทยากร

                                   ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   ดร.กิตติ วงศ์ถาวรวรารัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

                                    นายเตชิต ทิวาเรืองรอง

                                  ดำเนินรายการโดย ว่าที่สิบโท เอก โอฐน้อย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                   ห้องประชุมย่อย เสวนา “ศูนย์เรียนรู้ และหลักสูตรกู้ชีพพื้นฐาน”

                                   วิทยากร

                                   ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                   นายธีระ ศิริสมุด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                  นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ สมาคมศิริกรเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

                                   นายกฤษณะ นวลจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

                                   ดำเนินรายการโดย นางสาวเกวลี ศรีโคตร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

16.30 – 18.00 น.          นิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาธิตการใช้งานระบบปฏิบัติการ D1669

18.00 – 18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น และพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติครั้งที่ 8

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

09.00 – 10.30 น.         เสวนา “ทำอย่างไรให้เข้าสู่มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนมั่นใจ”

                                   วิทยากร

                                   นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                   นายแพทย์พัฒธพงศ์ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

                                   นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                   ดำเนินรายการโดย ดร.ณญาดา เผือกขำ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

10.45 – 12.00 น.        เสวนา “การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง (ALS) ในท้องถิ่นเพื่อการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติและประชาชนมั่นใจ”

                                   วิทยากร

                                   นายกานต์ กัลป์ตินันท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

                                   นายณรงค์ชัย ปลื้มชัย เทศบาลนครรังสิต

                                   นายชาญ โต๊ะสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

                                    นางสุนิสา สุวรรณรักษ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                    ดำเนินรายการโดย นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ห้องย่อย บรรยาย “ท้องถิ่นกับการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่พิเศษและทุรกันดาร”

                                    วิทยากร

                                    แพทย์หญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

                                    นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้

                                    นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                    ดำเนินรายการโดย ว่าที่ร้อยตรี การันต์ ศรีวัฒนบูรพา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.           เสวนา “การถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. และการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

                                     วิทยากร

                                      รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                      นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

                                      ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                      ดำเนินรายการโดย นายมนตรี ดิษฐสร้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ห้องย่อย เสวนา “ท้องถิ่นยุคใหม่กับการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะสาธารณภัย”

                                      วิทยากร

                                      นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                      ผู้แทน กรมป้องกันสาธารณภัย (ปภ.)

                                      ผู้แทน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                      ดำเนินรายการโดย นายวสันต์ เวียนเสี้ยว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

15.00 – 16.30 น.             เสวนา “กฏหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน”

                                      วิทยากร

                                     อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                     นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ กรมสุขภาพจิต

                                     พันตำรวจโท ปริญญา ศรีบุญสม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                     ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                     ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                     ดำเนินรายการโดย นายภราดร นิ่มนุช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ห้องย่อย เสวนา “การดำเนินงานและบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการอำนวยการพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด”

                                    วิทยากร

                                    นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

                                    นางนิมมาลา สวัสดิพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

                                    นางสาวณัฐีรา แย้มผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

                                    ดำเนินรายการโดย นางสาวอุรา สุวรรณรักษ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

09.00 – 10.30 น.         เสวนา “โครงสร้าง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานตำแหน่ง และการบริหารงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

                                     วิทยากร

                                     นายสุรศักดิ์ แป้นงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                     ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                    ดำเนินรายการโดย ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์ เทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช

10.40 – 11.40 น.        เสวนา “การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในงานมวลชนสู่การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

                                   วิทยากร

                                    นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                    แพทย์หญิงสมจินตนา เอื่ยมสรรพางค์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

                                    นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด การกีฬาแห่งประเทศ

                                     นายสุวิช นันโช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

                                     ดำเนินรายการโดย นายธีระ ศิริสมุด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

11.40 – 12.40 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.           พิธีมอบรางวัล “การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566”

                                     โดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                                    กล่าวรายงานโดย

                                    นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฯ

พิธีปิดการประชุม

                                    โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                    หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.45 น.

                                    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

 

3 หน่วยงาน ร่วมจัดประชุม “ท้องถิ่นยุคใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน ”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]