close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคมอปท.ร้องขอความเป็นธรรม หลังป.ป.ท.แถลงข่าวส่อทุจริตงบช่วยเหลือโควิดสะเทือนภาพลักษณ์อปท.ทั่วประเทศ

schedule
share

แชร์

  ตัวแทน 3 สมาคมอปท. ยื่นหนังสือต่อกมธ.กระจายอำนาจฯ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังป.ป.ท.แถลงข่าวพบพิรุธ 52 อปท.ส่อทุจริตงบช่วยเหลือโควิด-19 สะเทือนภาพลักษณ์อปท. ทั่วประเทศ

  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่รัฐสภา นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกัมพล กลั่นเนียม เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และ 22 มิถุนายน 2563 ว่าได้ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีที่อปท.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยพบข้อสังเกตพบว่ามีผิดปกติจำนวน 16 รูปแบบ ซึ่งเป็นไปในลักษณะว่า อปท. มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต โดยมีนายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกกมธ.การกระจายอำนาจฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน

  ทั้งนี้ 3 สมาคมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นตรงกันว่า การที่หน่วยตรวจสอบอาศัยเพียงข้อมูลที่เป็นข้อร้องเรียนหรือเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ผู้ถูกตรวจสอบยังไม่ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งในเหตุผลของการดำเนินงาน และยังไม่มีการสอบสวนให้ได้ความจริงที่ยุติ แต่กลับนำมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออปท. จึงขอพื้นที่เพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชน เพื่อขอทำความเข้าใจกับประชาชนและป.ป.ท. พร้อมขอความร่วมไปยังหน่วยตรวจสอบอื่นๆ ด้วย ดังนี้

  ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการทุจริตทุกรูปแบบ

   3 สมาคมยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการทุจริตทุกรูปแบบ และที่ผ่านมา ทุกอปท.ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ตลอดมา

  อุปสรรคด้านงบประมาณและปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ขาดตลาด

   เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามนั้น มีปัญหาขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีราคาสูง และมีการกักตุน เช่น กรณีหน้ากากอนามัย อปท.ทั่วประเทศได้ระดมสรรพกำลัง ทั้งงบประมาณและบุคลากรออกทำการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ แม้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลแจ้งให้ราชการส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ ก็จะถูกส่งต่อมาให้ อปท.ดำเนินการแทน โดยใช้งบประมาณของ อปท.เองในการดำเนินการ มีเพียงการจัดอบรมเพื่อทำหน้ากากผ้าเท่านั้นที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้กับเทศบาลและอบต. ซึ่งมีอยู่ถึง 7,852 แห่ง เพียง 225 ล้านบาท ซึ่งอปท.เองก็ได้จัดสรรงบประมาณสมทบจนสามารถผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายประชาชนได้ถึง 50 ล้านชิ้น  

  ขาดความชัดเจนด้านระเบียบและมีปัญหาด้านการตีความเพราะเป็นเรื่องใหม่

   การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต.ในปัจจุบันนี้ กฎหมายยังคงกำหนดให้ กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อกำหนดว่า อะไรเบิกจ่ายได้บ้างโดยอปท.ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดเป็นระเบียบ หรือข้อบัญญัติเองในขณะที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะต้องใช้ในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังไม่ออกระเบียบมารองรับให้ อปท.ทำงานในเรื่องใหม่ดังกล่าว แม้ในช่วงวิกฤติกระทรวงมหาดไทยจะทยอยออกหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติออกมาแต่ก็ไม่มีความชัดเจนและยังมีปัญหาตีความ ดังนั้น อปท.จึงทำงานอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับหลายปัจจัย ซึ่งจะต้องตัดสินใจ โดยที่สุดก็ต้องดำเนินการไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตท้องถิ่นตนเองเป็นสำคัญ

  การสอบสวนเรื่องทุจริตยังไม่ถึงที่สุด

   หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มลดน้อยลง หน่วยตรวจสอบได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของอปท.อย่างเข้มข้น ซึ่งเรายอมรับ และยินดีให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือหลังจากที่หน่วยตวจสอบโดยเฉพาะป.ป.ท. ได้เข้าไปตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นโดยยังไม่ได้มีการสอบสวนถึงพยานหลักฐานให้ชัดเจนตามกระบวนการ และผู้ถูกตรวจสอบก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงเหตุผลโต้แย้งถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหรือแสดงหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาตามกระบวนการที่ควรจะเป็น  และยังไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายมีการทุจริต ตามที่หน่วยตรวจสอบกล่าวหาหรือไม่ แต่กลับมีการเปิดแถลงข่าวให้ข้อมูลให้กับสื่อมวลชนในลักษณะ อปท.มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทาง 3 สมาคมฯ เห็นว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออปท.ในภาพรวม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเสื่อมเสียในภาพรวมให้กับ อปท.ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้บุคลากรของ อปท.อยู่ในสภาพขวัญเสีย หวาดกลัว ไม่กล้าที่จะปฏิบัติในสิ่งที่นอกเหนือจากงานประจำ

  เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกันทุกองค์กร

   อปท.มีจำนวนถึงกว่า 7,000 แห่ง จึงมีโอกาสที่ถูกร้องเรียนมาก แต่ตามข้อเท็จจริงเมื่อเทียบสัดส่วนการทุจริตน้อยกว่าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจหลายเท่า ทั้งนี้ ขอเรียกร้องไปยัง ป.ป.ท. และหน่วยตรวจสอบทุกองค์กร ให้ตั้งมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบ ยึดถือคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในการแถลงข่าวไม่ควรใช้เพียงข้อมูลจากการร้องเรียนหรือเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

 มิฉะนั้นหน่วยตรวจสอบอาจกลายเป็นต้นเหตุของปัญหา ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือไม่ให้ความร่วมมือต่ออปท.ในการทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการทำงานในระดับพื้นที่ของผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และอาจถูกมองว่า หน่วยตรวจสอบตกเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ที่ไม่ประสงค์ให้เกิดกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอีกด้วย

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]