close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคมองค์กรท้องถิ่นออกแถลงการณ์ หนุนสภาฯ แก้รธน.กระจายอำนาจ

schedule
share

แชร์

          สมาคมอบจ.-  สมาคมสันนิบาตเทศบาล- และสมาคมอบต. ร่วมออกแถลงการณ์สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….) พุทธศักราช….หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน  2565 นี้

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่…) พุทธศักราช…หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีภาคประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ร่วมกันเข้าชื่อจำนวน 76,591 รายชื่อ เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….) พุทธศักราช…. เป็นการยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  249 ถึงมาตรา 254/6 แทน ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 นี้

 

          ในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….) พุทธศักราช…. เป็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  ในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง  การจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจ ในการจัดทำบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นโดยทั่วไป

 

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่….) พุทธศักราช….เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาฯ

 

          สำหรับที่มาและเหตุของการนำเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. …. หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 249 ถึงมาตรา 254 และเพิ่มบทบัญญัติหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ถึงมาตรา 254/6 แทนเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น จนทำให้การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง การจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นโดยทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าที่และอำนาจที่ซ้ำซ้อนกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็น ไม่กลายเป็นการบังคับบัญชา และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

3 สมาคมองค์กรท้องถิ่นออกแถลงการณ์ หนุนสภาฯ แก้รธน.กระจายอำนาจ

 

3 สมาคมองค์กรท้องถิ่นออกแถลงการณ์ หนุนสภาฯ แก้รธน.กระจายอำนาจ

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]