close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.

schedule
share

แชร์

          3 สมาคมอปท. ยื่นหนังสือเรียกร้องยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 “เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นฯ” ชี้แก้ไขปัญหาทุจริตไม่ได้ กระทบการบริหารงานบุคคล

 

          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในหนังสือ เรื่อง ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของ คสช.ที่ 8/2560 เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เสนอต่อ ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

          สาระสำคัญคือ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ขณะนั้น ได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 

          โดยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทำหน้าที่เฉพาะกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการคัดเลือกและสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา และการโอน ไปสังกัดอปท.อื่นในกรณีที่มีเหตุผลตามความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการสอบแข่งขันของ อปท.

 

          จากการดำเนินการคำสั่งที่ 8/2560 และประกาศดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่คาดหวัง เนื่องจากบุคลากรไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งจากการเติบโตตามสวยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมีการเรียกร้องรับผลประโชน์ นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เป็นเหตุให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่น

 

          ทั้ง 3 สมาคมได้รับเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง พร้อมข้อเสนอแนะจากสมาชิกทั่วประเทศว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก จึงขอให้ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำเสนอปัญหาดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกหรือทบทวนคำสั่งคสช.ที่ 8/2560 แล้วใช้พระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแทน

 

3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.3 สมาคมท้องถิ่นร้อง ยกเลิกคำสั่งเชิงบริหาร ยุค คสช.

 

 

           

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]