close

หน้าแรก

menu
search

105 นักวิชาการลงนาม จี้รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 63

schedule
share

แชร์

  นักวิชาการเครือข่าย คปท. 105 ราย ร่วมลงนามแถลงการณ์เร่งรัดรัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปี 2563 ชี้แช่แข็งนานอปท. 6 ปีจนกลายเป็นกลไกของรัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของ ปชช.

   วันที่ 8 กันยายน 2563 เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐประหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รวมทั้งใช้อำนาจ ม.44 แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปีเต็มที่รัฐบาลได้แช่แข็งการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น 

  แม้รัฐบาลได้กล่าวอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น   แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจและรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรรากฐานของระบอบประชาธิปไตย

  ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลใช้อำนาจแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้สร้างปัญหาให้กับการปกครองท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อชีวิตประชาชนในท้องถิ่น

  นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคแทรกแซงกระบวนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทำลายหลักการการปกครองท้องถิ่นอย่างเลวร้ายและไม่สมควรเกิดขึ้น การแช่แข็งการปกครองท้องถิ่นโดยไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมานาน 6 ปีเต็ม ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นหน่วยกลไกของรัฐบาล จัดทำดำเนินโครงการต่างๆ ตามคำสั่งของรัฐบาล ฝ่ายบริหารท้องถิ่นขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น บุคลากรมีจิตใจทำงานแบบราชการประจำดั้งเดิมที่ขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ เกิดสภาพการบริหารท้องถิ่นที่ไร้ประสิทธิภาพ มีการทุจริตอย่างต่อเนื่องและไร้กระบวนการตรวจสอบที่แท้จริง ผู้นำท้องถิ่นอยู่ในอำนาจนานเกินวาระทำให้เกิดการสร้างอำนาจอิทธิพลในท้องถิ่น ทำลายหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น ทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำลายสิทธิอำนาจของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย

  ดังนั้น หากไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ย่อมเท่ากับรัฐบาลมีเจตนาทำลายประชาธิปไตยท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานระบอบประชาธิปไตยของชาติ และเป็นผลประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในปี 2563 เพื่อที่จะได้เริ่มต้นฟื้นฟูการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง

  รายนามอาจารย์และนักวิชาการแนบท้ายในแถลงการณ์เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ สถาบันรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 4. อาจารย์ วิชาญ ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต
 6. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา คณะรัฐศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
 7. อาจารย์ คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 8. อาจารย์ ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์การปกครองท้องถิ่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 15. อ.ธีระพงษ์ ทศวัฒน์การพัฒนาสังคม มรภ.ราชนครินทร์
 16. อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง
 17. อาจารย์ ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำการสอนภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์
 18. อาจารย์ อรอนงค์ โรงรักษาภาษาญี่ปุ่น มรภ.ราชนครินทร์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ขุนค้ารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนคนินทร์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีดำ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 21. อาจารย์ ปราโมทย์ ระวินภาษาไทย มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอนปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 24. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลำปาง
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุนคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 28. อาจารย์ ศุภกร ชมศิริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 29. ทศพล กรรณิกานักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 30. อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
 31. อาจารย์ ตราดุลย์ นรนิติผดุงการนิติศาสตร์มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 32. อาจารย์ จรัส ประจันพาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมลคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ต่วนศิริคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 35. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฮัสบุลเลาะอาศิสสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ฟาฏอนี
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรังคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
 38. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอดการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ม.แม่โจ้-ชุมพร
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล แก้วสมการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ม.แม่โจ้-ชุมพร
 40. อาจารย์ เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล
 41. อาจารย์ งามศุกร์ รัตนเสถียรสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 42. อุเชนทร์ เชียงเสนสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 45. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 46. อาจารย์ ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิงคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม
 48. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุลวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
 49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 50. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รัฐศาสตร์ ม.บูรพา
 51. อาจารย์ ฌญาพัทร์ ธัญญกิจรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
 52. อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วงรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
 53. ชัยพงษ์ สำเนียงประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 55. ดร.อันธิฌา แสงชัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 56. อาจารย์ สุริยานนท์ พลสิมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
 57. เก่งกิจ กิติเรียงลาภคณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 58. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ สุยะคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 60. อาจารย์ ธวัชชัย ป้องศรีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 61. อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 62. นายอลงกรณ์ ศิลปดอนบมนิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 63. นายกฤดิทัต ฉายไสว นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 64. นายสุนันท์ คำลุน นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 65. นายโสภณวิชญ์ ผ่องลำเจียก นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 66. อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 67. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 68. ดร.กรวิทย์ เกาะกลางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
 69. สรพจน์ เสวนคุณากรคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 70. อาจารย์ วรางคณา ปัญญามีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 71. รองศาสตราจารย์ สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็นเลขาธิการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา
 75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา
 76. อาจารย์ เกรียงไกร ศรีโนนเรือง รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 77. กล่อมศรี สิทธิศักดิ์นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
 78. ขวัญชัย เกิดแดนคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 79. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจันรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต
 80. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 81. ศาสตราจารย์ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ อดีต Director of the Southeast Asia Program, Cornell University, USA
 82. ดร.พัชราภา ตันตราจินคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
 83. ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 84. ทับทิม ทับทิม นักวิจัยสมทบ RCSD คณะสังคมศาสตร์ ม. เชียงใหม่
 85. ภัสสรา บุญญฤทธิ์นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Gender and Development Studies (GDS), Asian Institute of Technology (AIT)
 86. พัชรี มณีไพโรจน์ นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
 87. นพพล แก่งจำปาภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ขวัญใจคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 89. ศักรินทร์ ณ น่านคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
 91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ์  รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต
 92. ณัฐกร วิทิตานนท์รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
 93. ดร.นพพล อัคฮาดวิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้วรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต
 95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต
 96. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงคณะสังคมศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูลภาควิชาการจัดการ ม.เทคโนโลยีมหานคร
 98. ดร.ประเวศนฺ์ มหารัตน์สกุลรัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
 99. อาจารย์ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 100. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรมคณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 101. ดร.วีรวรรณ มานะกุลอดีต Lecturer, Hokkaido University, Japan
 102. อาจารย์ศิวพล ชมภูพันธุ์รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 105. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]