close

หน้าแรก

menu
search

สรุปผลการประชุม คกก.การกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 4/2562

schedule
share

แชร์

  เผยผลการประชุม คกก.กระจายอำนาจฯ ให้ปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. 10 ฉบับ อนุมัติ อบจ.สมุทรปราการนำร่องรถไฟฟ้ารางเดี่ยว พร้อมหารือการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงฯ /แหล่งน้ำให้ อปท. 

  วานนี้ (30 ต.ค.62) นายไพรัตน์ เพชรราช ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง ในฐานะคณะทำงานของนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดังนี้

  1. ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง
    1.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครม.เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ สงป. เสนอ โดยจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในสัดส่วนร้อยละ 29.47 (รายได้สุทธิของรัฐบาล จำนวน 2,731,000 ล้านบาท รายได้ของ อปท. จำนวน 804,826 ล้านบาท แยกเป็น ประมาณการรายได้ อปท. จำนวน 496,876 ล้านบาท และเงินอุดหนุนฯ 307,950 ล้านบาท))

    1.2 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศแต่งตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายจเด็จ อินสว่าง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

  2. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง
    2.1 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) จำนวน 10 ฉบับ ดังนี้

      1) ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      2) ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      3) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      4) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      5) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      6) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      7) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      8) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      9) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
      10) ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    2.2 หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) (ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ)

    2.3 การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      1) กรณีการถ่ายโอนภารกิจฯ ที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน (ให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อดำเนินการถ่ายโอนให้ถูกต้องต่อไป)
      2) กรณีการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน แต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ (ให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาดำเนินการภารกิจดังกล่าว)
      3) กรณีการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน แต่เกินขีดความสามารถของ อปท. นั้น และ อปท. ไม่สามารถดำเนินภารกิจได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ให้ อปท. นั้น ร้องขอความช่วยเหลือจาก อปท. อื่น หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการแทนไปพลางก่อน)

    2.4 ภารกิจถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ภารกิจถ่ายโอนด้านการเจาะบ่อน้ำบาดาล ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร และการจัดหาน้ำดื่มและสะอาดให้กับโรงเรียน (หาก อปท. รับโอนแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ โดยจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำของ อปท. ระยะยาว 5 ปี เพื่อให้ ก.ก.ถ. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ดำเนินการ และหากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้ส่วนราชการจัดทำคำขอเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป และให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยมีท่านเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพัฒนาท้องถิ่น) ก.ก.ถ. เป็นประธานอนุกรรมการฯ)

    2.5 การถ่ายโอนภารกิจ กรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบ ภารกิจและทรัพย์สินตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย (ให้ อปท. นำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาร่วมกับ อปท. และส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด และหากมีการถ่านโอนภารกิจจริง ให้ทำหนังสือยืนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หากไม่ได้ข้อยุติ ให้นำเรื่องเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาต่อไป)

    2.6 การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2.7 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule
ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]