close

หน้าแรก

menu
search

สน.บถ.แจงการรับเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โดยระบุว่าตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 กำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นได้รับเงินเดือนเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริการส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการหรือพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่มาตรฐานทั่วไปกำหนดการได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงต้องเป็นไปตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละอันดับแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ ก.ค.ศ. กำหนด และใช้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ดังนั้นเพื่อให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 2) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม 3) ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ 2 ปีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

อ่านหนังสือฉบับเต็ม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]