close

หน้าแรก

menu
search

สถ. เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ปี 61

schedule
share

แชร์

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ที่สามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น ในโรงเรียนสังกัด อปท. เพื่อรับรางวัล พร้อมมุ่งพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาสังกัด อปท.

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้เตรียมสร้างแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ ที่กำหนดให้มีการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้ครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท. 

       เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 และการสอบ PISA 2021 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัด อปท. โดยขอให้อปท. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายให้ชัดเจน และเหมาะสมกับโรงเรียน และดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ อปท. ที่ประกอบด้วย ท้องถิ่น จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เร่งรัดการดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด อปท. โดยให้ความสำคัญกับแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูว่า เมื่อดำเนินการแล้วผู้เรียนได้มี ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะ ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ.2561 หรือไม่? 

       อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ทางด้านการเตรียมความพร้อม ต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนครูและ นักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบ PISA นั้น ก็ให้มีการสร้างความ ตระหนักแก่เด็กนักเรียน ให้เห็นถึงความสำคัญของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาเหล่านั้นว่า มีผลต่อการศึกษาใน ระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในอนาคต รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการทดสอบว่า เป็นการเน้นการ ออกข้อสอบที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ และ กรมฯ จะประสานนาแนวข้อสอบจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แต่ละโรงเรียนของ อปท. นำไปดาเนินการจัดสอบ Pre O-Net และ Pre PISA เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว และความคุ้ยเคยกับข้อสอบ อีก ทั้งเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะมีการทดสอบจริงด้วย

       ที่สำคัญ กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถยกระดับผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

 

18 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนการสอบ PISA ครั้งต่อไป เทียบเท่า-เท่ากับมาตรฐานของ OECD

กทม. ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนการสอบ PISA ครั้งต่อไป เทียบเท่า-เท่ากับมาตรฐานของ OECD

กรุงเทพมหานคร มุ่งพัฒนาการศึกษาดึงดูดการลงทุนในประเทศ ต…

schedule
“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]